دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش روان شناسی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، سنندج، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانش آموخته ی دکتری تکنولوژی آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.22034/ijes.2023.708204

چکیده

هدف: آموزش خودتنظیمی می‌تواند سبب بهبود متغیرها و عملکردهای تحصیلی در دانش‌آموزان شود. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر ادراک از کیفیت تدریس معلمان، تفکر انتقادی و احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه انجام شد.
روش‌شناسی: در یک مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و گواه از میان دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه 1 شهرسنندج، تعداد 30 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی ساده با کمک قرعه‌کشی در دو گروه 15 نفری گمارده شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه‌ای بر اساس پکیج برزگر بفرویی و همکاران (1398) آموزش خودتنظیمی دریافت کرد و در این مدت گروه گواه هیچ آموزشی ندید. در این مطالعه از پرسشنامه ادراک از کیفیت تدریس معلمان سراج (1392)، پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس (2003) و مقیاس تعلق به مدرسه ارسلان و دیورو (2016) برای گردآوری داده‌ها استفاده و داده‌های آن با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم‌افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه گروه‌های آزمایش و گواه از نظر هر سه متغیر ادراک از کیفیت تدریس معلمان، تفکر انتقادی و احساس تعلق به مدرسه تفاوت معنی‌داری وجود داشت. به عبارت دیگر، آموزش خودتنظیمی باعث بهبود ادراک از کیفیت تدریس معلمان، تفکر انتقادی و احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شد (001/0P<).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر بهبود متغیرها و عملکردهای تحصیلی می‌توان از روش مذکور در کنار سایر روش‌های آموزشی برای بهبود و ارتقای متغیرها و عملکردهای تحصیلی به‌ویژه ادراک از کیفیت تدریس معلمان، تفکر انتقادی و احساس تعلق به مدرسه بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Self-Regulation Training on the Perception of Teachers' Teaching Quality, Critical Thinking and Sense of School Belongingness in Female Students of the Second year of High School

نویسندگان [English]

  • Faranak Ghodsi 1
  • Ameneh Aman Zadeh 2

1 Assistant Professor Department of Psychology and Counseling, Farhangian University, Sanandaj, Iran. (Corresponding Author)

2 PhD student in educational technology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Purpose: Self-regulation training can improve the academic variables and performance of students. As a result, the current research was conducted with the aim of the effectiveness of self-regulation training on the perception of teachers' teaching quality, critical thinking and sense of school belongingness of the female students of the second year of high school.
Methodology: In a semi-experimental study with a pretest and posttest design with experimental and control groups, among the female students of the second year of high school in the 1th district of Sanandaj number of 30 people were selected by purposive sampling method and randomly by lottery assigned to two groups of 15 people. The experimental group received 10 sessions of 90 minutes based on the package of Barzegar Bafrooei et al (2018) and the control group did not receive any training. In this study, to collect data were used from Seraj's perception of teachers' teaching quality questionnaire (2013), Ricketts's critical thinking questionnaire (2003) and Arslan and Duru's school belongingness scale (2016) and its data were analyzed by multivariate analysis of covariance method in SPSS version 19 software.
Findings: The findings showed that there was a significant difference between the female students of the second year of high school in the experimental and control groups in terms of all three variables of perception of teachers' teaching quality, critical thinking and sense of school belongingness. In the other words, self-regulation training led to improve the perception of teachers' teaching quality, critical thinking and sense of school belongingness of the female students of the second year of high school (P<0.001).
Conclusion: Considering the effectiveness of self-regulation training on improving the academic variables and performance can be used the mentioned method along with other educational methods to improve and promote academic variables and performance, especially the perception of teachers' teaching quality, critical thinking and sense of school belongingness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Regulation Training
  • Perception of Teachers' Teaching Quality
  • Critical Thinking
  • Sense of School Belongingness
  • Students