دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2023.707908

چکیده

هدف: هدف کلی پژوهش حاضر  آزمون مدل تعامل هواداران، هویت هوادار و تصویر برند تیم های منتحب لیگ برتر فوتبال ایران (مورد مطالعه: هواداران پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی و سپاهان) بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی بود و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه تحقیق حاضر هواداران لیگ برتر فوتبال ایران است. دراین‌بین چهار تیم (پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی و سپاهان) به ترتیب به‌عنوان چهار تیم برتر لیگ 99-1398 انتخاب شد، تشکیل دادند. با توجه به این‌که حجم جامعه آماری نامحدود است از نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. در این تحقیق از مقیاس تعامل هوادار با برند از پرسشنامه دسارت ‏(2017)، تصویر برند تیم بائر و همکاران (2008) و هویت تیمی مایل و اشورث (1992) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart Pls نسخۀ 3 استفاده شد.
یافته ها:  نتایج نشان داد که تعامل هوادار بر تصویر برند و هویت هواداران تیم تاثیر مثبت معناداری داشت.
بحث و نتیجه گیری: در نهایت، مدل تحقیق نیز از برازش قوی برخوردار بود و می تواند به عنوان یک الگوی عملیاتی در لیگ برتر ایران برای جذب هر چه بیشتر هواداران فوتبال مورد استفاده قرار گیرد.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Fan Interaction Model, Fan Identity and Brand Image of Selected Teams of Iran's Premier Football League

نویسندگان [English]

  • Shima sadat Mostafaviipour 1
  • Seyed Hamid Sajjadi Hazaveh 2
  • Zahra Haji Anzehaei 1

1 Sports Management Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Sports Management Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The general purpose of the current research was to test the fan interaction model, fan identity and brand image of the selected teams of the Iranian Premier League (study: fans of Persepolis, Esteghlal, Tractorsazi and Sepahan).
Methodology: The present research was descriptive of the correlation type and based on structural equation modeling with the partial least squares approach, and in terms of its purpose, it is considered a part of applied research. The current research community is the fans of Iran's premier football league. Meanwhile, four teams (Perspolis, Esteghlal, Tractorsazi and Sepahan) were selected as the top four teams of the 2019-20 league respectively. Due to the fact that the size of the statistical population is unlimited, stratified random sampling was used. In this research, the scale of fan interaction with the brand was used from the Desart questionnaire (2017), the brand image of Tim Bauer et al. (2008) and the team identity of Mile and Ashworth (1992). Structural equation modeling with partial least squares approach and Smart Pls version 3 software were used for data analysis.
Findings: The results showed that fan interaction has a significant positive effect on the brand image and identity of team fans.
Conclusion: Finally, the research model had a strong fit and can be used as an operational model in the Iranian Premier League to attract more football fans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fan Interaction
  • Fan Identity
  • Brand Image
  • Iran Premier League