دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.22034/ijes.2023.707653

چکیده

هدف: سازمان‌های امروزی با توجه به سیستم‌های اطلاعات مدیریت آموزش می‌توانند جایگاه خود را در میان سایر سازمان‌ها بهبود بخشند و مزیت رقابتی کسب نمایند. در نتیجه، هدف این مطالعه شناسایی ابعاد فرهنگی و اجتماعی سیستم‌های اطلاعات مدیریت آموزش در قالب یک چارچوب مفهومی بود.
روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه آماری این پژوهش سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان آموزشی، مدیران آموزش‌وپرورش و اعضای هیات‌علمی خبره در حوزه آموزش‌وپرورش بودند که طبق اصل اشباع نظری 21 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که روایی آن با نظر خبرگان تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین کدگذارها 76/0 به‌دست آمد و مصاحبه‌ها زمانی به اتمام می‌رسید که مصاحبه‌شوندگان اطلاعات دیگری درباره موضوع نداشتند. داده‌های حاصل از اجرای مصاحبه با روش تحلیل مضمون در نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که سیستم‌های اطلاعات مدیریت آموزش 11 مضمون فرعی در 2 مضمون اصلی داشت؛ به‌طوری که مضامین شامل کارآیی درونی (شامل هفت مولفه منابع انسانی، دانش‌آموزان، برنامه‌درسی، امکانات و فضاهای آموزشی و پرورشی، بودجه و اعتبارات، مدیریت و برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و پژوهشی) و کارآیی بیرونی (با چهار مولفه اهداف اعتقادی و اخلاقی، اهداف علمی و آموزشی، اهداف فرهنگی و هنری و اهداف توسعه انسانی و مشارکت زنان) بودند. همچنین، ابعاد فرهنگی و اجتماعی سیستم‌های اطلاعات مدیریت آموزش دارای 27 مضمون فرعی در 6 مضمون اصلی فرهنگی، اجتماعی، ساختاری، فنی، کالبدی و سازمانی بود. لازم به ذکر است که الگوی مضامین سیستم‌های اطلاعات مدیریت آموزش و ابعاد فرهنگی و اجتماعی سیستم‌های اطلاعات مدیریت آموزش ترسیم شد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به شناسایی مضامین اصلی و فرعی برای ابعاد سیستم‌های اطلاعات مدیریت آموزش، برنامه‌ریزی برای بهبود سیستم‌های اطلاعات مدیریت آموزش جهت دستیابی به مزیت رقابتی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Cultural and Social Dimensions of Education Management Information Systems in the Form of a Conceptual Framework

نویسندگان [English]

  • Maryam Hazaveh 1
  • Mohammad Naghi Imani 2
  • Asghar Sharifi 3

1 PhD student in educational management, Department of Educational Sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Management, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

چکیده [English]

Purpose: Today's organizations according to education management information systems can improve their position among other organizations and gain a competitive advantage. As a result, the aim of this study was to identifying the cultural and social dimensions of education management information systems in the form of a conceptual framework.
Methodology: The present study in terms of purpose was practical and in terms of implementation method was qualitative from type of phenomenological. The statistical population of this research was policy makers and educational planners, education managers and faculty members of expert in the field of education, which according to the principle of theoretical saturation number of 21 people were selected by purposive sampling method. The research tool was a semi-structured interview, which its validity was confirmed by the opinion of experts and its reliability was obtained by the method of coefficient of agreement between coders 0.76 and the interviews ended when the interviewees had no other information about the subject. The data obtained from the interviews were analyzed by thematic analysis method in MAXQDA software.
Findings: The findings showed that education management information systems had 11 sub themes in 2 main themes; So that the themes were included internal efficiency (including seven components of human resources, students, curriculum, training and educational facilities and spaces, budget and credits, management and training, educational and research programs and activities) and external efficiency (with four components of religious and moral goals , scientific and educational goals, cultural and artistic goals and human development goals and women's participation). Also, cultural and social dimensions of education management information systems had 27 sub themes in 6 main themes of cultural, social, structural, technical, physical and organizational. It should be noted that the pattern of themes of education management information systems and cultural and social dimensions of education management information systems were drawn.
Conclusion: Considering the identification of the main and sub themes for the dimensions of education management information systems, planning to improve education management information systems is necessary to achieve a competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural
  • Social
  • Information Systems
  • Education Management