دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه روانشناسی ، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 دانشیار ، گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی ، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

10.22034/ijes.2023.707262

چکیده

هدف: اختلال یادگیری خاص باعث مشکلات تحصیلی بسیاری در دانش‌آموزان می‌شود. در نتیجه، هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر انگیزش تحصیلی، درگیری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص بود.
روش شناسی: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پسر ابتدایی دارای اختلال یادگیری خاص مراجعه‌کننده به هسته مشاوره آموزش‌وپرورش شهر همدان بودند. حجم نمونه 40 نفر در نظر گرفته شد که پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش ده جلسه 60 دقیقه‌ای تحت آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی پالینسار و براون (1981) قرار گرفت و گروه گواه در لیست انتظار برای آموزش ماند. داده‌ها با مقیاس انگیزش تحصیلی (هارتر، 1981)، پرسشنامه درگیری تحصیلی (زرنگ، 1391) و پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (آینلی و بورک، 1992) گردآوری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث افزایش هر سه متغیر انگیزش تحصیلی (001/0=, P14/33=F)، درگیری تحصیلی (004/0=, P54/9=F) و کیفیت زندگی در مدرسه (004/0=, P52/9=F) دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص شد.
بحث و نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه می‌توان از روش آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی برای بهبود متغیرهای تحصیلی از جمله انگیزش تحصیلی، درگیری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive and Metacognitive Strategies Teaching on Academic Motivation, Academic Engagement and Quality of Life in School of Students with Specific Learning Disorder in Hamadan City

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Kokabi Rahman 1
  • Davood Taghvaei 2
  • Zabih Pirani 3

1 Ph.D. Student, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

چکیده [English]

Purpose: This research was conducted with the purpose of mediating the role of mindfulness in the relationship between cognitive abilities and wisdom in students.
Methodology: The cross-sectional research method was correlational. The statistical population of this research was made up of all the students of the free universities of Tehran province in the academic year 2021-2022, of which 380 people were selected by multi-stage cluster sampling method. In this research, tools of wisdom (Ardelt, 2003), cognitive abilities (Najati, 2013) and mindfulness (Ryan and Brown, 2003) were used, all of which had acceptable validity and reliability. In order to analyze the data, structural equation modeling was used with SPSS-V23 and Lisrel-V8.8 software.
Findings: The research findings showed that the model has a good fit. Also, the findings showed that cognitive abilities had a direct effect on the wisdom of students; The effect of cognitive abilities on wisdom directly (t = 11.33 and β = 0.73) and indirectly cognitive abilities on students' wisdom through mindfulness was confirmed with 95% confidence.
Conclusion: According to the findings, the results show that increasing the variables of cognitive abilities and mindfulness can be expected to increase wisdom in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive and metacognitive strategies teaching
  • academic motivation
  • academic engagement
  • quality of life in school
  • students
Ahmadi R, Hosseini Nasab SD, Azemodeh M. (2022). The effectiveness of motivational self-regulatory skills training on academic buoyancy, resilience and academic engagement in junior high school students with low academic performance in the fifth district of Tabriz. Educational and Scholastic Studies, 11(1): 77-100. (In Persian)
Ainley J, Bourke S. (1992). Student views of primary schooling. Research Papers in Education, 7(2): 107-128.
Alatas DA. (2018). The use of cognitive and metacognitive strategies across proficiency and task complexity. RETAIN, 6(2): 9-18.
Amir Ardejani N. (2022). The effectiveness of teaching cognitive and metacognitive learning strategies on academic vitality, academic engagement and socio-emotional competence of students deprived of virtual education. Rooyesh-e-Ravanshenasi, 11(9): 187-198. (In Persian)
Amit-Aharon A, Melnikov S, Warshawski S. (2020). The effect of evidence-based practice perception, information literacy self-efficacy, and academic motivation on nursing students' future implementation of evidence-based practice. Journal of Professional Nursing, 36(6): 497-502.
Askell-Williams H, Lawson MJ, Skrzypiec G. (2012). Scaffolding cognitive and metacognitive strategy instruction in regular class lessons. Instructional Science, 40(2): 413-443.
Bathelt J, De Haan M, Dale NJ. (2019). Adaptive behaviour and quality of life in school-age children with congenital visual disorders and different levels of visual impairment. Research in Developmental Disabilities, 85: 154-162.
Bolouri A, Shalchi B, Azmoudeh M. (2022). Comparison of the effectiveness of teaching self-regulation learning strategies and cognitive emotion regulation on the quality of classroom life of second year high school students in the Corona pandemic. Journal of New Strategies in Psychology and Educational Sciences, 5(14): 48-58. (In Persian)
Celik B. (2022). The effect of metacognitive strategies on self-efficacy, motivation and academic achievement of university students. Canadian Journal of Educational and Social Studies, 2(4): 37-55.
Chon YV, Shin T. (2021). Profile of second language learners' metacognitive awareness and academic motivation for successful listening: A latent class analysis. Learning and Individual Differences, 70: 62-75.
Cunha P, DeCastro Silva IM, Neiva ER, Tristao RM. (2019). Auditory processing disorder evaluations and cognitive profiles of children with specific learning disorder. Clinical Neurophysiology Practice, 4: 119-127.
Datu JAD, Yang W, Valdez JPM, Chu SKW. (2018). Is facebook involvement associated with academic engagement among Filipino university students? A cross-sectional study. Computer & Education, 125: 246-253.
Discipulo LG, Bautista R. (2022). Students' cognitive and metacognitive learning strategies towards hands-on science. International Journal of Evaluation and Research in Education, 11(2): 658-664.
Fooladvand M. (2017). The effect of cognitive and metacognitive strategies in academic achievement: A systematic review. New Trend and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 3(1): 313-322.
Garavand H, Abdoli F, Mohammadi A, Sabzian S. (2022). Investigating the relationship between psychological capital and quality of school life with regard to the type of studied school: Comparing normal and gifted school students in Sanandaj. Journal of Psychology of Exceptional Individuals,
11(44): 25-56. (In Persian)
Golzari Moghaddam N, Mehdinejad V, Nikmanesh Z. (2022). Comparison of the effect of  Gagne’s educational model and Keller’s educational-motivational model on academic motivation of seventh grade students. Iranian Journal of Educational Society, 7(2): 143-153. (In Persian)
Guarini A, Bonifacci P, Tobia V, et al. (2019). The profile of very preterm children on academic achievement. A cross-population comparison with children with specific learning disorders. Research in Developmental Disabilities, 87: 54-63.
Harter S. (1981). A new self-report scale of intrinsic versus extrinsic orientation in the classroom: Motivational and informational components. Developmental Psychology, 17(3): 300-312.
Hojati M, Rezaei F, Iravani MR. (2014). Investigating the effects of cognitive and metacognitive learning strategies to increase student motivation and probation. UCT Journal of Management and Accounting Studies, 2: 75-81.
Horata ET, Kundakci YE. (2022). Comparison of gait parameters under single- and dual-task conditions between children with specific learning disorder and typically developing children. Gait & Posture, 98: 128-133.
Huo N, Cho Y. (2020). Investigating effects of metacognitive strategies on reading engagement: Managing globalized education. Journal of Industrial Disribution & Business, 11(5): 17-26.
Jing S, Tang Y, Liu X, Gong X. (2020). A Learner model integrating cognitive and metacognitive and its application on scratch programming projects. IFAC – PapersOnLine, 53(5): 644-649.
Jomepour M, Ebrahimpour M, Sahebdel H, Taheri H. (2021). Comparing the effectiveness of self-regulation strategies (cognitive and metacognitive) and motivational cognitive multidimensional interventions on students' academic motivation. Journal of Adolescent and Youth Psychological Studies, 2(1): 418-431(In Persian)
Kadiroglu T, Hendekci A, Tosun O. (2018). Investigation of the relationship between peer victimization and quality of life in school-age adolescents. Archives of Psychiatric Nursing, 32(6): 850-854.
Liu S, Zou S, Zhang D, et al. (2022). Problematic Internet use and academic engagement during the COVID-19 lockdown: The indirect effects of depression, anxiety, and insomnia in early, middle, and late adolescence. Journal of Affective Disorders, 309: 9-18.
Lodygowska E, Chec M, Samochowiec A. (2017). Academic motivation in children with dyslexia. The Journal of Educational Research, 110(5): 575-580.
Lombardi E, Traficante D, Bettoni R, et al. (2021). Comparison on well-being, engagement and perceived school climate in secondary school students with learning difficulties and specific learning disorders: An exploratory study. Behavioral Sciences, 11(103): 1-13.
Metzger IW, Cooper SM, Griffin CB, et al. (2020). Parenting profiles of academic and racial socialization: Associations with academic engagement and academic self-beliefs of African American adolescents. Journal of School Psychology, 82: 36-48.
Mohammadi Darvish Baqal N, Hatami H, Asadzadeh H, Ahadi H. (2013). A study of the effect of teaching (cognitive and metacognitive) self-regulation strategies on high school students’ motivational beliefs (educational motivation, self-efficacy, test anxiety). Educational Psychology, 9(27): 50-64. (In Persian)
Nishimura T, Sakurai S. (2017). Longitudinal changes in academic motivation in Japan: Self-determination theory and East Asian cultures. Journal of Applied Developmental Psychology, 48: 42-48.
Palincsar AS, Brown AL. (1981). Reciprocal teaching of comprehension fostering and comprehension
monitoring activities. Cognition and Instruction, 1(2): 117-175.
Parvizian M, Bardideh M, Mozafari M, Omidvar B. (2022). Cognitive behavioral therapy Program: evaluating effectiveness on learned helplessness of students with special learning disorders (dictation). Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 8(3): 30-41. (In Persian)
Rashidi SM, Mousazadeh T, Ghafari Nooran A. (2020). The effectiveness of teaching self-regulatory learning strategies (cognitive and metacognitive) on the components of self-efficacy and academic motivation of students in Astara. Quarterly Journal of Family & Health, 9(4): 11-24. (In Persian)
Rastgar F, Sadeghi J, Homayouni A, Fallah V. (2021). Modeling the structural relationships of executive actions with academic conflict mediated by intolerance of uncertainty in first secondary female students. Iranian Journal of Educational Society, 7(1): 299-309. (In Persian)
Sanz JH, Wang J, Berl MM, et al. (2018). Executive function and psychosocial quality of life in school age children with congenital heart disease. The Journal of Pediatrics, 202: 63-69.
Shin H, Chang Y. (2022). Relational support from teachers and peer’s matters: Links with different profiles of relational support and academic engagement. Journal of School Psychology, 92: 209-226.
Toyran M, Yagmur IT, Guvenir H, et al. (2020). Asthma control affects school absence, achievement and quality of school life: a multicenter study. Allegologia et Immunopathologia, 48(6): 545-552.
Waber DP, Boiselle EC, Forbes PW, Sideridis GD. (2022). Special education services and school-related quality of life in children with learning disorders and their families: A one-year follow-up study. Journal of Learning Disabilities, 55(5): 351-358.
Xu J, Lio A, Dhaliwal H, et al. (2021). Psychological interventions of virtual gamification within academic intrinsic motivation: A systematic review. Journal of Affective Disorders, 293: 444-465.
Zerang RA. (2012). The relationship between learning styles and academic engagement with academic performance of Ferdowsi University of Mashhad students. Mashhad Ferdowsi University: Master’s Thesis of Educational Psychology. (In Persian)