دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، یاسوج، ایران

10.22034/ijes.2023.560088.1342

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی طرح‌واره درمانی بر دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی، تمایزیافتگی خود، ذهنی سازی و حساسیت به طرد در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی شهر شیراز در سال 1401 انجام شد.
روش شناسی: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون -پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز تشکیل دادند که از بین آنها، 50 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش (هر گروه 25 نفر) و گروه کنترل (25 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش با استفاده از طرح‌واره درمانی، 12 جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه شخصیت مرزی (کلاریج و بروکز، 1984)، دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی (کینگ و امونز، 1990)، تمایزیافتگی خود (اسکورن و فریدلندر، 1998)، ذهنی‌سازی (فوناگی، 1991) و حساسیت به طرد (داونی و فلدمن، 1996) بودند.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر) انجام گرفت. نتایج نشان داد آموزش طرح‌واره درمانی بر مولفه‌های دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی (ابراز هیجان مثبت، ابراز صمیمیت و ابراز هیجان منفی) افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی تاثیر دارد. آموزش طرح‌واره درمانی بر تمایزیافتگی خود و مولفه‌های (واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من، عدم گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران) در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی تاثیر دارد. آموزش طرح‌واره درمانی بر ذهنی‌سازی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی تاثیر دارد. نتایج نشان داد آموزش طرح‌واره درمانی بر حساسیت به طرد در افراد مبتلا به اختلل شخصیت مرزی تاثیر دارد. بدین صورت که این درمان توانسته تمایزیافتگی خود و ذهنی سازی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی را افزایش و ابرازگری هیجانی منفی و حساسیت به طرد را کاهش دهد
نتیجه گیری: منطبق با یافته های پژوهش حاضر می توان طرحواره درمانی را به عنوان یک روش کارآ جهت افزایش تمایزیافتگی خود و ذهنی سازی و کاهش ابرازگری هیجانی منفی و حساسیت به طرد بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Schema Therapy on Ambivalence in Emotional Expression, Self-Differentiation, Metallization and Sensitivity to Rejection in Patients With Borderline Personality Disorder Culture in Damavand Schools

نویسندگان [English]

  • Fariba Farmanbar 1
  • Alireza Maredpour 1
  • Mohammad Malekzadeh 2

1 Department of Psychology, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran.

2 Yasuj University of Medical Sciences, Social Determinant of Health research center, Yasuj, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted with the aim of the effectiveness of schema therapy on ambivalence in emotional expression, self-differentiation, subjectivity and sensitivity to rejection in patients with borderline personality disorder in Shiraz city in 1401.
Methodology: The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with control and follow-up groups. The statistical population of the research was made up of all people with borderline personality disorder who referred to counseling centers in Shiraz, and among them, 50 people were randomly selected in the experimental group (25 people in each group) and the control group ( 25 people) were appointed. The experimental group was trained in 12 sessions of 60 minutes using schema therapy, and the control group remained on the waiting list. The tools used in this research include borderline personality questionnaire (Claridge and Brooks, 1984), ambivalence in emotional expression (King and Emmons, 1990), self-differentiation (Skorn and Friedlander, 1998), mentalization (Fonagy, 1991) and sensitivity to rejection. (Downey and Feldman, 1996).
Findings: The analysis of the information obtained from the implementation of the questionnaire was done in two descriptive and inferential sections (variance analysis with repeated measurements). The results showed that schema therapy training has an effect on the components of ambivalence in emotional expression (positive emotion expression, intimacy expression and negative emotion expression) of people with borderline personality disorder. Schema therapy training has an effect on self-differentiation and its components (emotional reactivity, my place, lack of emotional escape and integration with others) in people with borderline personality disorder. Schema therapy training has an effect on the mentalization of people with borderline personality disorder. The results showed that schema therapy training has an effect on sensitivity to rejection in people with borderline personality disorder. In this way, this treatment has been able to increase self-differentiation and mentalization of patients with borderline personality disorder and reduce negative emotional expression and sensitivity to rejection.
Conclusion: According to the findings of the present study, schema therapy can be suggested as an effective method to increase self-differentiation and mentalization and reduce negative emotional expression and sensitivity to rejection in patients with borderline personality disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ambivalence in Emotional Expression
  • Self-Differentiation
  • Mentalization
  • Sensitivity to Rejection
  • Schema Therapy
Aini, Sanaz; Narimani, Mohammad; Atadakht, Akbar; Beshrpour, Sajjad and Sadeghi Mohd, Fariba. (2017). Comparison of the effectiveness of treatment based on mentalization and cognitive analytical therapy on improving thematic relationships of people with borderline personality disorder. Paish Journal, 17 (3), 287-275.
Badoud, D., Luyten, P., Fonseca-Pedrero, E., Eliez, S., Fonagy, P., & Debbané, M. (2015). The French version of the Reflective Functioning Questionnaire: Validity data for adolescents and adults and its association with non-suicidal self-injury. PloS one, 10(12), e0145892.‏
Bales, D., van Beek, N., Smits, M., Willemsen, S., Busschbach, J. J., Verheul, R., & Andrea, H. (2012). Treatment outcome of 18-month, day hospital mentalization-based treatment (MBT) in patients with severe borderline personality disorder in the Netherlands. Journal of personality disorders, 26(4), 568-582.
Bateman, A., & Fonagy, P. (2015). Impact of clinical severity on outcomes of mentalisation-based treatment for borderline personality disorder. The British Journal of Psychiatry, 203(3), 221-227
Bidari, Farzaneh and Haji Alizadeh, Kobri. (2018). The effectiveness of schema therapy on the cognitive strategies of emotion, distress tolerance and aphasia in patients with borderline personality disorder. Scientific Quarterly of Psychological Studies, 15(2), 180-165.
Bortolla, R., Cavicchioli, M., Fossati, A., & Maffei, C. (2020). Emotional reactivity in borderline personality disorder: Theoretical considerations based on a meta-analytic review of laboratory studies. Journal of personality disorders, 34(1), 64-87.‏
Cavicchioli, M., & Maffei, C. (2020). Rejection sensitivity in borderline personality disorder and the cognitive–affective personality system: A meta-analytic review. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 11(1), 14-3.
Daros, A. R., & Williams, G. E. (2019). A Meta-analysis and Systematic Review of Emotion-Regulation Strategies in Borderline Personality Disorder. Harvard Review of Psychiatry, 27(4), 217-232.
Dell’Osso, L., Cremone, I. M., Carpita, B., Dell’Oste, V., Muti, D., Massimetti, G., ... & Gesi, C. (2019). Rumination, posttraumatic stress disorder, and mood symptoms in borderline personality disorder. Neuropsychiatric disease and treatment, 15, 1231.
Dixon-Gordon, K.L., Turner, B.J., Rosenthal, M.Z. and Chapman, A.L.(2017). Emotion Regulation in Borderline Personality Disorder: An Experimental Investigation of the Effects of Instructed Acceptance and Suppression. Behavior Therapy, 48(6): 750-764
Emadi Far, Farzaneh; Falah Yakhdani, Mohammad Hossein; Vaziri Yazdi, Saeed and Chabakinejad, Zahra. (1401). The effectiveness of the therapy model based on schema therapy and therapy focused on compassion on marital satisfaction in women conflicted with initial incompatible schemas related to the field of cut and rejection. Quarterly Journal of Cognitive Analytic Psychology, 49(11), 83-100.
Erfan, A., Noorbala, A. A., Karbasi Amel, S., Mohammadi, A., & Adibi, P. (2018). The Effectiveness of Emotional Schema Therapy on the Emotional Schemas and Emotional Regulation in Irritable Bowel Syndrome: Single Subject Design. Advanced Biomedical Research, 7(1), 72
Ernst, M., Mohr, H. M., Schött, M., Rickmeyer, C., Fischmann, T., Leuzinger-Bohleber, M., ... & Grabhorn, R. (2018). The effects of social exclusion on response inhibition in borderline personality disorder and major depression. Psychiatry research, 262, 333-339.
Fineran, V. A. (2014). Multimodal emotion perception in borderline personality disorder. City University of New York.
Fonagy, P., Luyten, P., Moulton-Perkins, A., Lee, Y. W., Warren, F., Howard, S., ... & Lowyck, B. (2016). Development and validation of a self-report measure of mentalizing: The reflective functioning questionnaire. PloS one, 11(7), e0158678.‏
Fowler, J.C., Madan A., Allen J., Oldham J.G.M. and Frueh, B.C.(2019). Differentiating bipolar disorder from borderline personality disorder: Diagnostic accuracy of the difficulty in emotion regulation scale and personality inventory for DSM-5. Journal of Affective Disorders, 245: 856-860. doi.org/10.1016/j.jad.2018.11.079
Górska, D., & Soroko, E. (2017). Between verbalization and reflection: Referential activity and narrative processes in borderline personality organization. Psychoanalytic Psychology, 34(4), 422.‏
Hall, M.A., Riedford, K.M. (2017). Borderline Personality Disorder: Diagnosis an Common Co morbidities. The Journal for Nurse Practitioners, 13 (9): 455-456
Hooley, J. M., & Masland, S. R. (2019). Positive emotion in borderline personality disorder. The Oxford handbook of positive emotion and psychopathology, 333-387.‏
Hosseinzadeh Qaraler, Aida. (1400). Investigating the effectiveness of schema therapy training in reducing fear of rejection, self-destruction, impulsivity and increasing self-compassion in people with borderline personality traits. Master's thesis, Ivan K. University.
Khasho, DA., Van Alphen, S.P.G., Heijnen-Kohl, S.M.J., Ouwens, M.A., Arntz, A., Videler, A.C.(2019). The effectiveness of individual schema therapy in older adults with borderline personality disorder: Protocol of a multiple-baseline study. Contemporary Clinical Trials Communications, 14: 321-330. doi.org/10.1016/j.conctc.2019.100330
Lambie, J. A. (2020). The demanding world of emotion: A Gestalt approach to emotion experience. New Ideas in Psychology, 56, 100751.‏
Laurenssen, E. M., Hutsebaut, J., Feenstra, D. J., Bales, D. L., Noom, M. J., Busschbach, J. J.,... & Luyten, P. (2014). Feasibility of mentalization-based treatment for adolescents with borderline symptoms: A pilot study. Psychotherapy, 51(1), 159
Lindsey, E. W. (2019). Frequency and intensity of emotional expressiveness and preschool children’s peer competence. The Journal of genetic psychology, 180(1), 45-61.‏
Little, H., Tickle, A., & das Nair, R. (2018). Process and impact of dialectical behaviour therapy: A systematic review of perceptions of clients with a diagnosis of borderline personality disorder. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 91(3), 278-301.
Löffler, A., Foell, J., & Bekrater-Bodmann, R. (2018). Interoception and Its Interaction with Self, Other, and Emotion Processing: Implications for the Understanding of Psychosocial Deficits in 
Luyten, P., Van Houdenhove, B., Lemma, A., Target, M., & Fonagy, P. (2012). A mentalization-based approach to the understanding and treatment of functional somatic disorders. Psychoanalytic Psychotherapy, 26(2), 121-140.‏
Milojevich, H. M., & Haskett, M. E. (2018). Longitudinal associations between physically abusive parents’ emotional expressiveness and children’s self-regulation. Child abuse & neglect, 77, 144-154.‏
Mungo, A., Hein, M., Hubain, P., Loas, G., & Fontaine, P. (2020). Impulsivity and its Therapeutic Management in Borderline Personality Disorder: a Systematic Review. Psychiatric Quarterly, 1-30.
Nameni, A; Saadat, S; Keshavarz Afshar, H. and Askarabadi, F. (2018). The effectiveness of group counseling based on schema therapy on the quality of marital relationship, differentiation and harshness in women seeking divorce among the children of holy defense fighters. Journal of Law Enforcement, 21(1), 99-91.Arntz, A., Jacob, G. A., Lee, C. W., Brand-de Wilde, O. M., Fassbinder, E., Harper, R. P., ... & Farrell, J. M. (2022). Effectiveness of Predominantly Group Schema Therapy and Combined Individual and Group Schema Therapy for Borderline Personality Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA psychiatry, 79(4), 287-299.
Nenadic, I., Lamberth, S. and Reiss, N. (2017). Group schema therapy for  personality disorders: A pilot study for implementation in acute psychiatric inpatient settings. Psychiatry Research, 253: 9-12. doi.org/10.1016/j.psychres.2017.01.093
Nordahl, H. M., & Wells, A. (2019). Metacognitive therapy of early traumatized patients with borderline personality disorder: a phase-II baseline controlled trial. Frontiers in psychology, 10, 1694.
Paris, J.(2018). Differential Diagnosis of Borderline Personality Disorder. Psychiatric Clinics of North America, 41(4): 575-582
Pirani, Zabihullah. (2016). The effectiveness of schema therapy on the feeling of abandonment and emotional instability of people with borderline personality disorder in Arak city. Research in Clinical and Counseling Psychology, 7(1), 77-88.
Piri, Mahmoud; Hosseinai, Ali; Asadi, Juanshir and Shariatnia, Kazem. (2019). Comparing the effectiveness of group therapy schema and therapy based on group acceptance and commitment on the symptoms of borderline personality disorder in drug abusers. Shafai Khatam Neuroscience Quarterly, 8 (4), 56-69.
Pugh, M. (2015). A narrative review of schemas and schema therapy outcomes in the eating disorders. Clinical Psychology Review, 39: 30-41. doi.org/10.1016/j.cpr.2015.04.003
Qadri, Farzad; Kalantari, Mehrdad and Mehrabi, Hossein Ali. (2015). Effectiveness of group schema therapy on modulating primary maladaptive schemas and reducing symptoms of social anxiety disorder. Studies in Clinical Psychology, 6(24), 1-28.
Rajabi, Athar; Kazemian, Samia and Ismaili, Masoumeh. (2014). Prediction of rejection perception based on early maladaptive schemas in active and inactive elderly. Geriatric Nursing Quarterly, 2(2), 71-50.
Renner, F., DeRubeis, R., Arntz, A., Peeters, F., Lobbestael, J. and Huibers, M.J.H. (2018). Exploring mechanisms of change in schema therapy for chronic depression. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 58: 97-105. doi.org/10.1016/j.jbtep.2017.10.002
Schaich, A., Braakmann, D., Richter, A., Meine, C., Assmann, N., Köhne, S., ... & Fassbinder, E. (2020). Experiences of Patients With Borderline Personality Disorder With Imagery Rescripting in the Context of Schema Therapy—A Qualitative Study. Frontiers in Psychiatry, 11.
Shirazi, Roya; Bakhtiari Erksi, Hamid and Alizadeh Zakaria, Amin. (2016). Comparison of differentiation and emotional expressiveness in unfaithful and normal spouses. The first psychology conference of Iran, Tehran.
Walter, H. B. & Mohnke, N. (2015). Borderline personality disorder: Disorder of trauma or personality, a review of the empirical literature. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 56(2), 227.‏
Weinbrecht, A., Niedeggen, M., Roepke, S., & Renneberg, B. (2018). Feeling excluded no matter what? Bias in the processing of social participation in borderline personality disorder. NeuroImage: Clinical, 19, 343-350.
Zakerzadeh, Zainab; Golparor, Mohsen and Aghaei, Asghar. (2019). The effectiveness of schema-based integrative therapy and Yang's schema therapy on the perception of rejection of people with borderline personality traits. Journal of Clinical Psychology and Personality, 18(1), 136-125.