دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آموزش ریاضی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیارگروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

3 دانشیارگروه ریاضی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2021.705699

چکیده

هدف: معلم از کلیدی‌ترین اجزای نظام آموزش‌وپرورش است و کارآمدی وی بر نظام آموزشی و تربیتی بسیار مؤثر است. لذا برنامه‌ریزی برای توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان یک ضرورت است. هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی هرم چهاروجهی QMPTS4  به‌منظور ارتقاء صلاحیت‌های نگرشی دبیران ریاضی متوسطه دوم بود. وجه‌های این الگو شامل چهار حوزه آموزش ریاضی، اساتید دانشگاه و مدرسین ریاضی در آموزش عالی، دبیران ریاضی متوسطه دوم در حال خدمت و دانشجو معلمان آموزش ریاضی است. مرکز ثقل این چندوجهی،یک معلم اثربخش است که صلاحیت‌های نگرشی وی توسعه‌یافته است.
روش: روش پژوهش حاضر توصیفی(علّی-مقایسه ای) و ازنظر هدف کاربردی بود. جامعـه آمـاری ایـن پـژوهش دبیران ریاضی دوره متوسطه دوم استان گلستان سال تحصیلی 98-97 حدوداً 330 نفر بودند که تعداد40 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب‌شده‌اند. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و به کمک پرسشنامه محقق ساخته بود. سؤالات پرسشنامه دارای 9 آیتم مربوط به صلاحیت‌های نگرشی بود. 3 جلسه تشکیل و الگوی ارائه‌شده اجرا گردید. بــرای مقایسه‌ی نتایج قبل و بعد از اجرای مدل، از آزمــونt  وابــسته بــا اســتفاده از نرم‌افزار19 SPSS استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده حاکی از این است که الگوی توانمندسازی QMPTS بر توسعه و ارتقاء صلاحیت‌های نگرشی دبیران ریاضی متوسطه دوم تأثیر دارد. مقدار t برابر  853/10- با درجه آزادی 39  به دست آمد و مقدار sig از 05/0 کوچک‌تر بود؛ لذا با 95 درصد اطمینان می‌توان نتیجه گرفت که دو نمونه موردنظر ازنظر آماری با یکدیگر اختلاف معنی‌داری دارند و الگوی پیشنهادی QMPTSبر صلاحیت‌های نگرشی دبیران ریاضی متوسطه2 مؤثر بوده است.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج می‌توان نتیجه گرفت که آموزش و توسعه صلاحیت‌های نگرشی دبیران ریاضی متوسطه موجب افزایش میانگین کارایی انحا می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Developing the Attitudinal Skills of Secondary School Mathematics Teachers

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mohajervatan 1
  • Ahmad Shahvarani Semnani 2
  • Davood Ebrahimi bagha 3

1 PhD student, Mathematics Education Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Mathematics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Mathematics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The teacher is one of the most key components of the education system and his efficiency is very effective on the education system. Therefore, planning for the development of teachers' professional skills is a necessity. The aim of the current research was to compile the Qmpts4 tetrahedral pyramid model in order to improve the attitudinal skills of secondary school mathematics teachers. The aspects of this model include four areas of mathematics education, university professors and mathematics teachers in higher education, secondary school mathematics teachers in service and student mathematics education teachers. The center of gravity of this multifaceted is an effective teacher whose attitude skills are developed. Methodology: The method of the current research was descriptive (causal-comparative) and practical in terms of purpose. The statistical population of this research was about 330 secondary school mathematics teachers in Golestan province in the academic year 1997-1998, of which 40 were selected using stratified random sampling. The method of data collection was field and with the help of a researcher-made questionnaire. The questionnaire questions had 9 items related to attitudinal qualifications. 3 meetings were held and the presented model was implemented. To compare the results before and after the implementation of the model, the t-test was used using SPSS 19 software.
Findings: The obtained results indicate that the QMPTS empowerment model has an effect on the development and improvement of the attitudinal skills of secondary mathematics teachers. The value of t was equal to -10.853 with a degree of freedom of 39 and the value of sig was smaller than 0.05; Therefore, it can be concluded with 95% confidence that the two samples are statistically significantly different from each other and the QMPTS proposed model has been effective on the attitudinal qualifications of high school mathematics teachers.
Conclusion: Based on the results, it can be concluded that training and developing the attitudinal skills of high school mathematics teachers increases their average efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Attitudinal Competencies
  • Secondary School Mathematics Teachers
  • Multifaceted Model