دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2022.555776.1327

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت استعدادیابی در مدارس، هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه‌های تشکیل‌دهنده و عوامل اثرگذار بر کشف و حمایت استعدادهای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم بود.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد استعدادیابی و خبرگان دانشگاهی و غیردانشگاهی در زمینه استعدادیابی شهر تهران در سال 1399 بودند که 15 سند استعدادیابی و 20 نفر از خبرگان طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش یادداشت‌برداری از اسناد و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان بود که روایی صوری و محتوایی آنها با نظر خبرگان تایید و پایایی آنها با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 79/0 بدست آمد. در نهایت، داده‌ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که کشف و حمایت استعدادهای دانش‌آموزان دارای یک بعد استعدادیابی و حمایت از آن (با چهار مولفه جذب استعداد، کشف استعداد، توسعه و آموزش استعداد و حفظ و نگهداری استعداد) بود. همچنین، عوامل اثرگذار بر کشف و حمایت استعدادهای دانش‌آموزان دارای شش بعد عوامل ساختاری (با سه مولفه فرهنگ، آموزش و حمایت مدیر)، عوامل خانوادگی (با سه مولفه امکانات اقتصادی خانواده، تسهیلات فیزیکی و وضعیت تحصیلی و شغلی والدین)، عوامل اجتماعی (با دو مولفه ارتباطات و مسئولیت اجتماعی)، عوامل فردی (با چهار مولفه اعتمادبه‌نفس، اعتمادپذیری، ریسک‌پذیری و خوانگیزشی)، عوامل محیطی (با دو مولفه مدرسه و معلم) و عوامل زمینه‌ای (با دو مولفه سن دانش‌آموز و جنسیت دانش‌آموز) بود.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به ابعاد و مولفه‌های تشکیل‌دهنده و عوامل اثرگذار بر کشف و حمایت استعدادهای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم، مسئولان، مدیران و برنامه‌ریزان می‌توانند از آنها برای کشف و حمایت استعدادی دانش‌آموزان استفاده نمایند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions and Components of Constituent and Effective Factors on Discovery and Support of the Talents of Junior High School Students in Deprived Areas

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Bakhtiyari Ramezani 1
  • Mohammad Sahebalzamani 2
  • Mostafa Niknami 3

1 Ph.D Student of Educational Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Management, School of Health, Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: Considering the importance of finding talent in schools, the purpose of this research was identifying the dimensions and components of constituents and effective factors on discovery and support of the talents of junior high school students in deprived areas.
Methodology: The current study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was finding talent documents and universal and non-universal experts in the field of finding talent in Tehran city in 2020 year, which 15 finding talent documents and 20 people of experts according to the principle of theoretical saturation were selected as a sample by using the purposeful sampling method. The research tools were note-taking of documents and semi-structured interviews with experts, which their formal and content validity was confirmed by the opinion of experts and its reliability was obtained by the agreement coefficient method between two coders 0.79. Finally, the data were analyzed by open, axial and selective coding method in MAXQDA software.
Findings: The findings showed that the discovery and support of the talents of students had a one dimension of finding talent and supporting it (with four components of talent attraction, talent discovery, talent development and training, and talent maintenance and preservation). Also, the effective factors on discovery and support of students had six dimensions of structural factors (with three components of culture, education and manager's support), family factors (with three components of family economic facilities, physical facilities and educational and occupational status of parents), social factors ( with two components of communication and social responsibility), individual factors (with four components of self-confidence, trustworthiness, risk-taking and self-motivation), environmental factors (with two components of school and teacher) and contextual factors (with two components of student age and student gender).
Conclusion: Considering to the dimensions and components of constituents and effective factors on discovery and support of the talents of junior high school students in deprived areas, officials, managers and planners can use them to discover and support the talents of the students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talents Discovery
  • Talents Support
  • Students
  • Deprived Areas
Abili Kh, Narenji Sani F, Rahmati S. (2021). Evaluating the talent management model with emphasis on talent identification and talent development processes. Resource Management in the Police, 9(1): 29-66. (In Persian)
Ashton C, Morton L, (2010). Managing talent for competitive advantage. Strategic HR Review, 4(5): 28-31.
Azizi Gh, Ezati M, Mohammad Davoudi AH. (2020). Presenting talent management model in Tehran city schools: A qualitative study. Journal of School Administration, 8(3): 29-50. (In Persian)
Bakhtiyari Ramezani Gh, Sahebazzamani M, Niknami M. (2020). Presenting a model to discover and support the talents of junior high school students in deprived areas (Case study: Education of cities of Tehran province). Quarterly Journal of Training in Police Sciences, 8(29): 241-260. (In Persian)
Cetinkaya A, Baykan OK. (2020). Prediction of middle school students' programming talent using artificial neural networks. Engineering Science and Technology, An International Journal, 23(6): 1301-1307.
Dixson DD, Olszewski-Kubilius P, Subotnik RF, Worrell FC. (2020). Developing academic talent as a practicing school psychologist: From potential to expertise. Psychology in the Schools, 57(10): 1582-1595.
Ghavidel M, Ayati M, Asgari A. (2019). Developing and validating of talent management test in education based on Davies model. International Journal of Schooling, 1(1): 35-46. (In Persian)
Gierczyk M, Pfeiffer SI. (2021). The impact of school environment on talent development: A retrospective view of gifted British and Polish college students. Journal of Advanced Academics, 32(4): 567-592.
Khanifar H, Ebrahimi S, Gholami B. (2020). Designing a model for developing and maintaining talent in the organization: Qualitative research in education. Journal of School Administration, 8(4): 268-296. (In Persian)
Milan L, Reis SM, Zanetti MA, Renzulli JS. (2019). How Italian, European and American frameworks contribute to promoting talent Development in Italian schools. International Journal for Talent Development and Creativity, 7(1-2): 99-112.
Mozaffari H, Shayegan F, Mohebi A. (2021). Identifying the dimensions and components of intelligence and talent management for elementary school students. Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 5(2): 288-298. (In Persian)
Navidi A. (2019). Evaluation of the trial implementation of the Shahaab project. Quarterly Journal of Education. 35(1): 51-72. (In Persian)
Nazarian MR, Abedi A, Mahdad A, Nadi MA. (2021). Teachers' lived experiences in identifying students' talents based on the dimensions and components of the effective teaching pattern. Journal of New Educational Approaches, 15(2): 43-58. (In Persian)
Stollman S, Meirink J, Westenberg M, Van Driel J. (2019). Teachers’ interactive cognitions of differentiated instruction in a context of student talent development. Teaching and Teacher Education, 77: 138-149.
Tahmasbi R, Gholipour A, Javaherizadeh E. (2012). Talent management: Explain, identify and the rank influencing factors on recruitment and retention of academic talent. Public Management Researches, 5(17): 5-26. (In Persian)
Tam RKW. (2017). Nurturing gifted and talented students to become future leaders: The innovative curriculum for the gifted and/or talented at GT college in Hong Kong. Gifted Education International, 33(3): 248-256.
Wu IC, Pease R, Maker CJ. (2019). Students' perceptions of a special program for developing exceptional talent in STEM. Journal of Advanced Academics, 30(4): 474-499.
Yohana C, Agung I, Perdana NS, Silisabon S. (2020). A study of factors influencing the development of student talent. International Journal of Education and Practice, 8(3): 441-456.
Zeinabadi H, Araste H, Behrangi M, Ghamari A. (2019). Providing a conceptual model for the development of human resource talents. Management Studies in Development and Evolution, 27(90): 11-43. (In Persian)