دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه فرهنگیان، شهر ری، ایران.

10.22034/ijes.2020.43773

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی زمینه  و عوامل موثر خانوادگی(سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی) بر انتخاب رشته دانش آموزان بود.
روش: روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه واقع در منطقه 8 تهران در سال 95- 1394 بودند. جمعیت نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای، متناسب با جنسیت شامل 355 نفر از دانش آموزان، با رعایت نسبت جنسی 178نفر پسر و 177نفر دختر بود ند.  ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور برآورد پایایی ابزار سنجش از پیش آزمونی با جامعه آماری30 نفر بهره گرفته  شد و نتایج از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد و پایایی 0/8 بدست آمد. به منظور توصیف اطلاعات به دست آمده از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین وشاخص پراکندگی انحراف معیار استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آماره های همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس بهره گرفته شد.

یافته ها: یافته ها نشان داد که عوامل موثر خانوادگی (سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی) در بین دانش اموزان رشته های مختلف تفاوت معناداری داشت(p<0.05)
نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق بین متغییرهای سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی با انتخاب رشته دانش آموزان رابطه وجود دارد و تغییر در هریک از آنها موجب تغییر در انتخاب رشته دانش آموزان می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Family Fields Affecting Field Selection in High School Students

نویسندگان [English]

  • Hossein Dehghan 1
  • Borzoo Morovat 2

1 Assistant Professor, Farhangian University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Farhangian University, Shahr Ray, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate family contexts on student choice.
Methodology: The study method in this study was descriptive-analytical. The statistical population of this study included all high school students located in District 8 of Tehran in 2015-16 and the sample population included 355 students with sexual intercourse, 178 boys and 177 people. It was a girl. The sampling method was cluster-type and gender-appropriate. The measurement tool was a researcher-made questionnaire. 0.8 = obtained. In order to describe the obtained information, frequency, frequency percentage, mean and scattering of standard deviation were used. Pearson correlation statistics and variance analysis were used to test the hypotheses.
Findings: The findings showed that effective family factors (economic capital, cultural capital and social capital) were significantly different among students of different fields.
Conclusion: According to the research findings, there is a relationship between the variables of economic capital, cultural capital and social capital with the choice of the field of students and the change in each of them causes a change in the choice of the field of students

کلیدواژه‌ها [English]

  • family backgrounds
  • field selection
  • high school
  • students
Bourdieu P. (1986). Key concepts. Transated by Mehdi Labibi, Tehran: Naghde Afkar, 105-106 (in Persian). Coleman J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology; Vo 4. DiMaggio P. (1982). cultural capital and school success; The Impact of status culture participation on the Grades of US High school students', American sociological Review'' 47: 189-201. Etchevery E, et al. (2001). "socialcapital and educational attainment; Av study of undergraduates in a faculty of education". The Alberta journal of Educational Research, Vol XlVll, No 1,pp:24-39. Field J. (2007). Social capital. Translated by Ghaffari, GH. & Ramezani, H., Tehran: Kavir, 27-98 (in Persian). Grenfell M. (2008) Access to Higher Education for under Represented Groups, Strasburg Dale, Roger, etal (1987). Schooling and Capitalism. Rutledge and kegan paul. Grossman P L. (1997). Teachers knowledge in L.J.Saha(Ed), international Encyclopedia of the sociology of Education: oxford:pergman. Heyneman S P. (2004). International education quality, Economics of Education Review, vol 23. Lamont M, Lareau A. (1988). “Cultural capital: Allusion, gaps, and glissandos in recent theoretical development”, Sociological Theory, No. 6, pp 68-153. Lee S, Briton M. (1996). Elite Education and Social Capital, the Case of South korea, Sociology of Education; Vo. 63, No. 3. Maslen J. (1995). Study finds class division in access to Australian higher education. The Chronic of Higher Education; 42(14):p 50. Montego m. (2001). Development bank. Putnam R. (2005). Democracy and civil traditions. Translated by Delfouros, M.T., Tehran: Office of Political Studies and the Ministry of Interior, 137-292. Shafer N J, Danil M. (2008). Conceptual foundations of social capital. Translated by Shojaei. Soroka V. (2004). De-Lurking in Virtual Communities: A Social Communication Network Approach to Measuring the Effects of Social and Cultural Capital. 10.1109/HICSS.2004.1265478.