دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2020.43770

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی خانواده­ها با سلامت اجتماعی دانش آموزان در شهر مریوان انجام گرفت. 
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دوره متوسطه شهر مریوان در سال تحصیلی 97 -1396 بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 375 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری پژوهش حاضر، نمونه­گیری نسبتی و چند مرحله­ای بود.  جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های سرمایه فرهنگی بوردیو(1973)، سلامت اجتماعی کییز و شاپیرو (2004)،  کیفیت زندگی WHO  سازمان جهانی بهداشت(2016) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه با استفاده از نرم افزار spss22 در سطح معناداری 05/0 ­ انجام شد.  
یافته­ها: یافته های پژوهش نشان داد آلفای کرونباخ به­دست آمده برای همه متغیرهای تحقیق، بالای 70/0 بود. هم­چنین بین سرمایه فرهنگی ( 362/0= r و  000/0= sig) و کیفیت زندگی (625/0= r و  000/0= sig)  و پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده (235/0= r و 001/0= sig) با سلامت اجتماعی فرزندان رابطه معنی­داری وجود داشت.
نتیجه گیری: نتیجه نهایی نشان داد که با تغییر در سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی خانواده­ها می­توان میزان تغییر در سلامت اجتماعی فرزندان را پیش­بینی کرد. درواقع سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی خانواده­ها نقش تعیین­کننده­ای در سلامت اجتماعی دانش­آموزان دارد و سلامت اجتماعی به­شدت به آن وابسته است و به دلیل نقش مهم دو متغیر سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی در سلامت اجتماعی اعضای خانواده به­ویژه فرزندان که عضوی از جامعه دانش آموزی هستند، مسئولین تربیتی  و خانواده­ها باید  شرایط لازم را برای تقویت این دوعنصر فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Cultural Capital and Family Quality of Life with Social Health of Students in Marivan City

نویسندگان [English]

  • Azam Khatibi 1
  • Mahnaz RajabiFar 2

1 Associate Professor, Department of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran.

2 M.A student, Department of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: This study was conducted to investigate the relationship between cultural capital and family quality of life with students' social health in Marivan.
Methodology: Research: The present research method was survey and correlational. The statistical population included all high school students in the city of Marivan in the academic year 2017-18. The sample size was calculated using the Cochran's formula of 375 people. The sampling method of the present study was relative and multi-stage sampling. Bourdieu's Cultural Capital Questionnaire (1973), Keys and Shapiro's Social Health (2004), WHO Quality of Life, World Health Organization (2016) were used to collect data. Data analysis was performed using Pearson correlation method and multiple regressions using SPSS22 software at a significance level of 0.05.
Findings: The research findings showed that Cronbach's alpha for all research variables was above 0.70. Also between cultural capital (r = 0.362 and sig = 0.000) and quality of life (r = 0.625 and sig = 0.000) and the socio-economic base of the family (r = 0.2355 and 0.001) = sig) There was a significant relationship with children's social health.
Conclusion: The final result showed that by changing the cultural capital and quality of life of families, the rate of change in children's social health can be predicted. In fact, the cultural capital and quality of life of families play a decisive role in the social health of students, and social health is highly dependent on it. They are a student community, and education officials and families must provide the necessary conditions to strengthen these two elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Capital
  • Quality of Life
  • social health
  • life satisfaction
  • Socio-economic status
Blanco A, & Diaz D. (2007). Social Order and Mental health: A Social Wellbeing approach, Autonomy university of Madrid. 1: 61-71. Bernstein B. (1977). Class, Codes and Control: Towards a Theory of Educational Transmission, vol.1, London: Routledge and Kegan Paul. Bourdieu P. (1973). Cultural Reproduction and Social Reproduction ", in R. Brown(Ed), Knowledge and Cultural Change, London: Tavistock. Brown M, Sinacore D R, Ehsani A A, (2000). "Low intensity exercise as a modifier of physical fragility and quality of life in older adults", Arch Phy Med Rehabil,2000 Mar;81(2): 960-65. Georgas J, Van De Vijver F J R, Berry J W. (2004) The Ecocultural framework, Eco social Indices and psychological Variables in Cross- Cultural Research, 35(1): 74-96. Hartshon j c, Byers V. (1992). Impact of epilepsy on quality of life. Journal of Noro science nursing. 24: 24-29. Keyes C L M (2004) “Mental Health and / or Mental Illness? Investigation Axioms of the Complete state model of Health”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73(3): 539-548. Keyes C, L. M, (2006) mental health in adolescence: Is America’s youth flourishing? American journal of orthopsychiatry, 6(3): 395-402. Keyes C L M, Shapiro A. (2004): A Descriptive Epidemiology, Social Well-Being in the United states, Chapter twelve, 350-370. Larsen J S. (1996).” The world Health Organization Definition Health. Social versos Spiritual health”. Social indicator research, 38(2): 181-192. McDowell I, (2006). Measuring Health, A Guide to Rating Scales and Questionnaires, Oxford University press, Third Edition. Parsons T. (1943). "The kinship system of the contemporary United states" American Anthropologist Association, 45(1): 22-38. Paul H R. (2007). Wellstone Mental Health and Addiction Equity Act OF 1424, by United States House of Representatives, 9781696148115, available at Book. Pigou A.C,(1920).The Economics of Welfare: Palgrave Classics in Economics, Publisher‌: Palgrave MacMillan, Edition Statement 4th‌ed,‌ Publication City /Country Basingstoke, United Kingdom . Pigou A C. (1920). The economics of welfare. London: Mac Millan. Phillips D. (2006). Quality of life: Concept, Policy and Practice, London: Rutledge. Renne k s. (1974) Measurement of social Health in a General population survey, social science research, 3: 25-44. Russell R D. (1973). Social Health: an attempt to clarify this dimension of well-being. International Journal of health Education, 16: 74-82. Shaw J, Erickson A, Harvey M. (2011). ‌‘’ A method for measuring destructive leadership). Varrcchio C. (1990). Relevance of quality of life to clinical nursing practice: Seminars in oncology nursing, 6: 255-259. WHO M H P. (2016) WHO Mental Health Gap Action Program me (MH GAP). World Health Organization, world health statistics, (2016). Monitoring health for the SD.