دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

5 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/ijes.2020.43761

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین، میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش­آموزان منطقه آزاد ماکو، بود.
روش: پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش­آموزان نوجوان 17 تا 18 سال تشکیل دادند که، 265 نفر بصورت تصادفی طبق جدول مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از  پرسش­نامه ­های، استفاده آسیب ­زا تلفن همراه، جنار و همکاران(2007) با 6 گویه؛ استفاده از اینترنت؛ یانگ (1998) با 3 گویه؛ افسردگی نوجوانان؛ کوتچر (2002) با 6 گویه؛ پرسش­نامه محقق ساخته میزان استفاده از شبکه­ های اجتماعی با 6 گویه، در قالب مقیاس لیکرت و پنج گزینه ­ای استفاده گردید. تحلیل داده ­ها نیز با استفاده از روش مدل­یابی معادلات ساختاری Smart PLS  انجام گرفت.
یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد، ارتباط مستقیم و  معنی ­داری بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) و افسردگی نوجوانان منطقه آزاد ماکو، وجود داشت(0/001>P).
نتیجه­گیری: استفاده از اینترنت، موبایل و شبکه­های مجازی به ­دلیل جذابیت­ های کاذبی که برای کاربران ایجاد می ­کند، سبب از بین رفتن ارتباطات رو در رو شده و باعث درونگرا شدن افراد می ­شود به این ترتیب افراد کم­ کم از ارتباطات مستقیم دوری می‌کنند، در نهایت عامل افسردگی و تنهایی آن­ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between the use of Information Technology Communication Tools (Mobile Phone, Internet, Instagram and Telegram) with Depression of Students in Mako Free Zone

نویسندگان [English]

  • Sajjad Pashaie 1
  • MohammadRasol Khodadadi 2
  • Fatemeh Abdavi 3
  • Ali Salemi 4
  • Mir Davod Hoseini 5

1 PhD student, Department of Sports Management, Tabriz University, Tabriz, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Sports Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

3 Associate Professor, Sports Management Department, Tabriz University, Tabriz, Iran.

4 M.A student, Department of Sports Management, Tabriz University, Tabriz, Iran.

5 PhD student, Sports Management Department, Tabriz University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between the use of information technology communication tools (mobile phone, internet, Instagram, and Telegram) with depression in Mako Free Zone students.
Methodology: The current research was of correlation type and according to the purpose, it was of applied type. The statistical population of the research was made up of 17-18-year-old students, 265 of whom were randomly selected according to Morgan's table. In order to collect data from questionnaires, harmful use of mobile phones, Janar et al. (2007) with 6 items; using Internet; Yang (1998) with 3 items; adolescent depression; Kutcher (2002) with 6 items; A researcher-made questionnaire on the use of social networks with 6 items was used in the form of a five-point Likert scale. Data analysis was also done using the Smart PLS structural equation modeling method.
Findings: The findings of the research showed that there was a direct and significant relationship between the use of information technology communication tools (mobile phone, internet, Instagram, and Telegram) and depression among adolescents in Mako Azad Zone (P<0.001).
Conclusion: The use of the Internet, mobile and virtual networks, due to the false charms it creates for users, causes the loss of face-to-face communication and causes people to become introverted, thus people gradually avoid direct communication. Finally, it becomes the cause of their depression and loneliness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication tools
  • Information Technology
  • depression
  • Mako Free Zone
Beranuy M, Oberst U, Carbonell X, Chamarro A. (2009). Problematic Internet and mobile phone use and clinical symptoms in college students: The role of emotional intelligence. Computers in human behavior, 25(5): 1182-1187. Bianchi A, Phillips J G. (2005). Psychological predictors of problem mobile phone use. CyberPsychology & Behavior, 8(1): 39-51. Biggs S. (2000). Global village or urban jungle: Culture, self-construal, and the Internet. Proceedings of the Media Ecology Association, 1(1):1-10. Bullen P, Harré N. (2000). The internet: Its effects on fatness and BehaviorIm plications for Adolescents, Department of Psychology, University of Auckland, November. Çağan Ö, Ünsal A, Çelik N. (2014). Evaluation of College Students’ the Level of Addiction to Cellular Phone and Investigation on the Relationsship between the Addiction and the Level of Depression. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114(1): 831-839. Chen Y F, Katz J E. (2009). Extending family to school life: College students’ use of the mobile phone. International Journal of Human-Computer Studies, 67(2): 179-191. Cronbach L J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika. 16 (3): 297–334. Dixit S, Shukla H, Bhagwat A K, Bindal A, et all. (2010). A study to evaluate mobile phone dependence among students of a medical college and associated hospital of central India. Indian journal of community medicine: official publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine, 35(2): 339. Ehrenberg A, Juckes S, White K M, Walsh S P. (2008). Personality and self-esteem as predictors of young people's technology use. CyberPsychology & Behavior, 11(6): 739-741. Gefen D D, Straub A. (2005). Practical guide to factorial validity using PLS-Graph: Tutorial and annotated example. Communications of the AIS, 16(1): 91–109. Hampton KN, Goulet LS, Rainie L, Purcell K. Social Networking Sites and Our Lives: How People's Trust, Personal Relationships, and Civic and Political Involvement Are Connected to Their Use of Social Networking Sites and Other Technologies. Holmes D. (2001). Communication theory ،media ،technology and society ،London ،Thousands oaks ،Sage publications. Kamibeppu K, Sugiura H. (2005). Impact of the mobile phone on junior high-school students' friendships in the Tokyo metropolitan area. Cyberpsychology & Behavior, 8(2): 121-130. Kraut R, Patterson M, Lundmark V, Kiesler S, et all(1998). A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? Am Psychol 1998; 53(9): 1017-31. Lindstrom J, Moberg A, Rapp B. (2019). On the classification of telework. European Journal of Information Systems, 6(1): 243–255. Martin M, Schumacher P. (1996). Incidence and Correlation of Pathological Internet Use in College Students. Proceedings of the annual convention of the American Psychological Association, 1(1): 8-12. Pachucki M C, Ozer E J, Barrat, A, Cattuto C. (2014). Mental health and social networks in early adolescence: A dynamic study of objectively-measured social interaction behaviors. Social Science & Medicine Sanders C E, Field T M, Diego M, Kaplan M. (2000). The relationship of Internet use to depression and social isolation among adolescents. Adolescence; 35(138): 237-42.