دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22034/ijes.2019.43759

چکیده

هدف: مهدکودک محلی است برای مراقبت، شناخت استعدادها،‌ پرورش عاطفی، جسمی، هوشی، رفتاری (اجتماعی) گفتاری و رشد خلاقیت کودکان در سن پیش از دبستان. امروزه آموزش‌وپرورش پیش از دبستان، بیش از هر زمان دیگری از ضرورت و اهمیت و حساسیت برخوردار گشته است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت ترکیبی بود، جامعه آماری این پژوهش شامل سه بخش بود یکی خبرگان و کارشناسان فرهنگی سازمان بهزیستی و قسمت دوم شامل کلیه مدیران و مربیان مهدهای کودک ایران و سوم خانواده‌های کودکان در سال 1394 - 1393 بودند. تعداد 15 نفر در قسمت کیفی تحلیل با استفاده از روش دلفی و در بخش کمی تعداد 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری تحقیق، سه پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ (1982)، شادمانی فوردایس (1997) و سازگاری کودکان دخانچی (۱۳۷۷) بود که مورداستفاده قرار گرفت. برای اندازه‌گیری روایی پرسشنامه‌ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برای پرسشنامه والدین برابر 891/0، برای پرسشنامه مدیران و خبرگان برابر 841/0 و برای پرسشنامه مربیان برابر 926/0 برآورد گردید. تجزیه‌وتحلیل داده ها ها با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون برای پاسخ به سؤالات، آزمون t دو نمونه‌ای و تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین پاسخگویی گروه‌های مستقل با استفاده از نرم‌افزار 23SPSS انجام شد.
یافته ها : نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نشان داد  داده‌ها پژوهش دار ای توزیع نرمال هستند . همچنین نتایج تحلیل واریانس و آزمون تی تست مستقل و همبستگی و رگرسیون نشان داد که عملکرد مربیان بر رضایت والدین و سازگاری کودکان به‌طور معنی‌دار تأثیر دارد؛ همچنین عملکرد مربیان بر عملکرد مهدکودک‌ها به‌طور معنی‌دار تأثیر دارد و درنهایت عملکرد مربیان بر سودآوری مهدکودک‌ها به‌طور معنی‌دار تأثیر دارد.
نتیجه گیری : بر این اساس مدل مدیریت عملکرد مربیان طرحی جامع، کامل و جدید در مهدهای کودک ایران بوده که بر رضایت والدین، عملکرد مهدهای کودک، سودآوری مهدهای کودک و سازگاری کودکان با این محیط تاثیر مثبت می­گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Performance Management for Kindergarten Teachers in Iran

نویسندگان [English]

  • Molook Tahmasebi 1
  • Seyed Ahmad Ahamadi 2

1 PhD student, Department of Human Resource Management, Isfahan University, Isfahan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Human Resource Management, Isfahan University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Kindergarten is a place for care, talent recognition, emotional, physical, intellectual, behavioral (social) speech development and development of children's creativity in preschool age. Today, preschool education has become more important and sensitive than ever.
Methodology:This study was applied in terms of purpose and combined in terms of method and nature. The statistical population of this study consisted of three parts: one by experts and cultural experts of the Welfare Organization and the second part included all managers and educators of kindergartens in Iran and the third children's families in 2015. - They were 2014-15. 15 people in the qualitative part of the analysis were selected using Delphi method and in the quantitative part 384 people were selected as the sample using Cochran's formula. The research measurement tools were three inrich family satisfaction questionnaires (1997), Fordais happiness (1997), and Dachanchi children's adjustment (1998), which was used. To measure the validity of the questionnaires, Cronbach's alpha was calculated from the content method and to determine its reliability, the value was estimated to be 0.891 for the parent questionnaire, 0.841 for the managers 'and experts' questionnaire and 0.926 for the teacher's questionnaire. Data analysis was performed using correlation and regression tests to answer the questions, t-test was two samples and analysis of variance was used to compare the mean responsiveness of independent groups using 23SPSS software.
Findings: The results of Kolmogorov-Smirnov test showed that the research data are normal distribution. Also, the results of analysis of variance and independent t-test and correlation and regression test showed that the performance of educators has a significant effect on parental satisfaction and children's adjustment; also, the performance of educators has a significant effect on the performance of kindergartens, and finally, the performance of educators has a significant effect on the profitability of kindergartens.
Conclusion: Based on this, the performance management model of educators is a comprehensive, complete and new plan in kindergartens in Iran, which has a positive effect on parental satisfaction, kindergarten performance, kindergarten profitability and children's adaptation to this environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Management
  • Teacher Performance
  • Parental Satisfaction
  • Kindergarten Profitability
Chen E, Bouzmen K. (2012). Analysis Self-Development needs of School Principals and offering suggesstion for improvement. 1th International conference on accounting, management, economic and Social science, Iran, Gilan. pp127-135 (in persion ( Diener Ed, Scollon CN, Lucas RE. (2003).The evolving concept of subjective well-being: the multifaceted nature of happiness. Advances in Cell Aging and Gerontology. 15: 187–219. Fowers B J, Olson D. H. (1993). ENRICH marital inventory: A discriminant validity and cross-validation assessment. Journal of Marital and Family Therapy, 15, 65-79 Holmoz D, Romeo C. (2013). ~ Gender, play and creativity in preschool children. Child Development, 86(3): 781-799. Jeffrey Trawick S, Heather R, Sudha S. (2011). Measuring the effects of toys on the problem-solving, creative and social behaviours of preschool children. Journal Early Child Development and Care; 181(7). Loureiro A, et al. (2011), Kindergarten Is the Model for Lifelong Learning, SC, Brazil. Acta Limnologica Brasiliensia. 23(4): 357-367. Olson D H, Fournier D G & Druckman J M. (1993). Counselor’s manual for PREPARE/ENRICH. (Revised edition). Minneapolis, MN, PREPARE/ENRICH, Inc. Paul Howard J, Jayne T, Lesley S. (2002). The Effect of Play on the Creativity of Young Children During Subsequent Activity. Journal Early Child Development and Care; 172(4). Rego W, Fileto R, Junior V C P, Oliveira V A, et all. (2011). Children with special needs and the right to education. In Proceedings of the Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. João Pessoa, PB, 2011. Sparg A. (2011). How Social-Emotional Learning Helps Children Succeed in School, the Workplace, and Life, NYS Board of Regents. 25(17). Yun H, Name Isick, K, Jinaman Y, Jinho L, et all. (2014). A field study of thermal comfort for kindergarten children in korea: Ann assessment of exising models and presences of children building an Environment (75): 185. 189.