دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مقاله پژوهشی (کمی)
پیش‌بینی استرس شغلی براساس ابعاد شخصیتی و کمال‌گرایی در مربیان ورزش شهر تهران

سمانه عباسی؛ سارا خیراله پور

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43744

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین ابعاد شخصیتی و کمال‌گرایی با استرس شغلی در مربیان ورزش شهر تهران انجام گرفت. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی مربیان ورزش شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1397 بودند.  حجم نمونه پژوهش حاضر بر اساس جدول کرجسی- مورگان  تعداد 278 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
رابطه شادکامی با رشد اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان ابتدایی

زهرا ربانی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 12-21

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43745

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر رابطه شادکامی با رشد اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1397 بود.  روش شناسی: طرح پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهر تهران بود که از این میان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 257 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
رابطه عملکرد خانواده با سبک تفکر در تربیت کودک

مستوره صداقت؛ کوثر سادات سید موسوی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 22-31

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43746

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تعیین رابطه عملکرد خانواده با سبک تفکر در مادران کودکان مهد کودک شهر قم انجام پذیرفت.  روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مادران کودکان مهد کودک شهر قم که زیر نظر سازمان بهزیستی شهر قم بودند، صورت گرفت. ۱۴۱ نفر از مادران کودکان مهد کودک به روش تصادفی خوشه ای انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
رابطه استفاده از شبکه های مجازی با سلامت روان و انزوا طلبی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

مهناز اسدی؛ سید علی حسینی المدنی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 32-40

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43747

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه استفاده از شبکه های مجازی با سلامت روان و انزوا طلبی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران انجام شد. روش‌: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و همبستگی بود. جامعه آماری  مورد مطالعه، شامل دانش آموزان دختر مدارس متوسطه منطقه 1 تهران در سال تحصیلی 95-96  بوده و برای انتخاب نمونه از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
رابطه هوش هیجانی، کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

صغری یوسفی دوگوری؛ مسعود عموپور

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 41-53

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43748

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی، کمال­گرایی دانش‌آموزان و اهمال­کاری تحصیلی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری آن را تمامی دانش آموزان پسر سال ششم دوره ابتدایی ناحیه یک رشت (2218 نفر) در سال تحصیلی 1396-1397تشکیل دادند. از بین جامعه آماری، بر اساس جدول کرجسی و مورگان 240 نفر با استفاده از نمونه­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
عوامل پیش بینی کننده رجعت به بی سوادی درسواد آموختگان دوره سوادآموزی

رسول کرد نوقابی؛ شهریار مرادی؛ آرزو دلفان بیرانوند

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 54-65

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43749

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل پیش­بینی کننده رجعت به بی‌سوادی در سواد آموختگان دوره­ی سوادآموزی بود. روش شناسی: جامعه­ آماری پژوهش شامل تمامی سواد آموختگان در سطح کشور بود. با استفاده  از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند­مرحله­ای ، نمونه­ای با تعداد 486 نفر (سواد آموخته) انتخاب‌شده و موردمطالعه قرار گرفتند. ابزارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
نگرش جنسیتی و اثرات آن برمیزان سواد (مطالعه موردی :شهر خاش)

لیلا جلال آبادی؛ لیلی اویسی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 66-77

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43750

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی برخی از عوامل اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی موثر بر نابرابری جنسیتی – آموزشی در شهر خاش بود. روش شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل تمامی والدین دارای فرزندان دختر و پسر بودند که ازمیان آنها 80 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده ...  بیشتر

اثربخشی آموزش خودنظم بخشی هیجانی بر ادراک شایستگی و رضایتمندی دانش آموزان

الهام فلاح منش

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 78-88

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش خودنظم بخشی هیجانی بر ادراک شایستگی و رضایتمندی دانش آموزان انجام شد.روش: روش تحقیق در این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه مدرسه ی جامی در منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند. گروه نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینی بر انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی

فاطمه خسروی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 89-101

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43752

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینی بر انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی دانش آموزان انجام شد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش دختر مقطع دوره اول متوسطه دبیرستان پویا در منطقه 4 شهر تهران در سال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تحلیل رابطه کانونی مدیریت دانش با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر (نمونه پژوهش: مدارس ناحیه دو شهر همدان

محمدرضا اردلان؛ اسماعیل رحمانی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 102-113

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43753

چکیده
  هدف: پژوهش با هدف بررسی رابطه کانونی مدیریت دانش با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر انجام شد. روش: روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری شامل معلمان ابتدایی ناحیه دو شهر همدان بودند، که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 219 نفر انتخاب شدند. و ابزار پژوهش نیز پرسشنامه ...  بیشتر

مطالعه‌ی اثر سرمایه‌ی انسانی - فکری بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

علی بهمنی؛ ادریس محمودی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 114-122

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43754

چکیده
  هدف:  هدف از انجام این مطالعه‌ بررسی اثر سرمایه‌ی انسانی و فکری بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. روش: این پژوهش از نظر هدف توصیفی، از نظر نوع استفاده کاربردی، از نظر بعد زمان مقطعی و از نگاه نوع داده ها کمی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارکنان ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
پیش بینی کیفیت زندگی پناهندگان ایرانی بر اساس سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی گری امیدواری

آزاده سهرابی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 123-132

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43755

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر  پیش بینی کیفیت زندگی پناهندگان ایرانی بر اساس سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی گری امیدواری  بود. روش: روش پژوهش همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر همه ی پناهدگان ایرانی ساکن در کمپ های پناهنگی کشور آلمان بودند. از بین این افراد 200 نفر به صورت در دسترس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
واکاوی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر زورگویی و تکانشگری دانش‌آموزان

احسان کشت‌ورز کندازی؛ محمدجعفر شکوهی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 133-145

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43756

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر زورگویی و تکانشگری دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان شیراز بود. روش: در پژوهش حاضر، از روش آزمایشی با طرح نیمه­آزمایشی پیش­آزمون-پس­آزمون و گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان پسر در حال تحصیل در هنرستان­های ناحیه دو شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری کارکنان زن آموزش و پرورش

مهسا میرزالو؛ زهره موسوی کاشی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 146-159

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43757

چکیده
  هدف: از پژوهش حاضر تعیین تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری کارکنان زن آموزش و پرورش  بود. روش: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده­ها توصیفی- همبستگی و همین­طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان زن آموزش و پرورش شهر تهران بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
رابطه بین خود قضاوتی با عزت نفس جنسی با نقش واسطه ای نشخوار خشم در زنان مبتلا به دیابت نوع A تهران

علیرضا ختائی؛ سید آرش تقوی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 160-171

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43758

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه­ بین خودقضاوتی با عزت نفس جنسی با نقش واسطه­ای نشخوار خشم در زنان مبتلا به دیابت نوعA  تهران در سال 1396 انجام گرفت. روش : روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و  از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان مبتلا به دیابت نوع A مراجعه کننده به کلینیک انجمن دیابت شهر تهران بودند. تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی مدل مدیریت عملکرد مربیان مهدکودک‌های ایران

ملوک طهماسبی؛ سید احمد احمدی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 172-184

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43759

چکیده
  هدف: مهدکودک محلی است برای مراقبت، شناخت استعدادها،‌ پرورش عاطفی، جسمی، هوشی، رفتاری (اجتماعی) گفتاری و رشد خلاقیت کودکان در سن پیش از دبستان. امروزه آموزش‌وپرورش پیش از دبستان، بیش از هر زمان دیگری از ضرورت و اهمیت و حساسیت برخوردار گشته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت ترکیبی بود، جامعه آماری این پژوهش شامل ...  بیشتر