دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

10.22034/ijes.2019.43750

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی برخی از عوامل اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی موثر بر نابرابری جنسیتی – آموزشی در شهر خاش بود.
روش شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل تمامی والدین دارای فرزندان دختر و پسر بودند که ازمیان آنها 80 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در قسمت آمار توصیفی از آزمون های میانگین، درصد، فراوانی، و در قسمت آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
یافته ها: نتایج بدست  ­آمده از پژوهش حاکی از آن است :1-  میانگین و انحراف معیار ایدئولوژی برابر با 41/6  و 95/1 می باشد. لذا تفاوت میانگین ایدئولوژی در نابرابری جنسیتی به لحاظ آماری معنی دار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که عوامل فرهنگی، ایدئولوژی  و ازدواج در سنین پایین دختران ،عامل موثری در نا برابری جنسیتی – آموزشی شهر خاش است. 2- میانگین و انحراف معیار سواد مادر برابر با 77/1 و 96/0 می باشد ودر نتیجه میزان تحصیلات مادر عامل مهمی در ادامه تحصیل دختران محسوب می شود.
نتیجه گیری: عوامل اقتصادی مانند درآمد با نابرابری جنسیتی – آموزشی رابطه مستقیمی دارند و جامعه پذیری جنسیتی از جانب والدین و تفکرات سنتی خانواده مبتنی بر بی فایده دانستن تحصیل دختران، نابرابری آموزشی را در منطقه مورد نظر به وجود خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender Attitude and its Impacts on Literacy (Case Study: Khash City)

نویسندگان [English]

  • Leila Jalal Abadi 1
  • Leili Oveisi 2

1 PhD student, Department of Geography and Urban Planning, Payam Noor University, Tehran, Iran.

2 M.A, Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate some of the socio-economic and cultural factors affecting gender-educational inequality in Khash city.
Methodology: The statistical population of the study consisted of all parents with boys and girls, 80 of whom were randomly selected. Data were analyzed by SPSS software in two parts: descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics, mean, percentage, frequency, and inferential statistics were used to analyze the data.
Findings: The results of the study show that: 1- The mean and standard deviation of ideology are 6.41 and 1.95. Therefore, the difference of mean ideology in gender inequality is statistically significant. Therefore, it can be concluded that cultural factors, ideology and marriage at an early age of girls are effective factors in gender-educational inequality in Khash city. 2. The mean and standard deviation of mother's literacy is 1.77 and 0.96, and as a result, maternal education is an important factor in girls' continuing education.
Conclusion: Economic factors such as income are directly related to gender-educational inequality, and parental gender socialization and traditional family-based thinking that girls' education is useless will create educational inequality in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender-Educational Inequality
  • Feminist Theories
  • ideology
  • Khash City
Alsop, R., Fitzimons, A., K .Lennon. (2002). Theorizing Gender. USA: Blanck well. Publishers Inc. 1 Ed. Barkan, S. E. (1999), »Race, Issue Engagement and Political Participation«, Race and Society, 1 (1): 63-76. Brooks, C., Bolzendahl, C. (2004). The transformation of our gender role attitudes. “Social Science Reserch 33:106-133. Donovan, j. (2001). Feminist Theory. New York: The Continuum International Publishing Group Inc.