دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2019.43747

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه استفاده از شبکه های مجازی با سلامت روان و انزوا طلبی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران انجام شد.
روش‌: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و همبستگی بود. جامعه آماری  مورد مطالعه، شامل دانش آموزان دختر مدارس متوسطه منطقه 1 تهران در سال تحصیلی 95-96  بوده و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده از شبکه های مجازی و پرسشنامه های سلامت عمومی گلدبرگ(1976) و انزواطلبی اجتماعی وودورث(1920)، استفاده شده، که روایی آنها  از طریق روایی صوری بررسی شد و پایایی آنها  از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (86/0)، (88/0) و (90/0)  محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه تحلیل داده‌ها، از آزمون همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار "21  SPSS" استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین استفاده از شبکه های مجازی با انزواطلبی و هر چهار مؤلفه سلامت روانی (علایم جسمانی، اختلال خواب و اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی) در دانش آموزان دختر رابطه معنادار وجود دارد (0.01˂p < /span>)؛ همچنین این رابطه برای استفاده از شبکه های مجازی و علایم جسمانی در سطح 5 درصد (0.05˂p < /span>)، و برای سه متغیر دیگر در سطح 1 درصد معنادار بود (0.01˂p < /span>). 
نتیجه گیری: از آنجایی که استفاده از شبکه های مجازی در سلامت روانی و منزوی شدن دانش آموزان موثر است، می‌توان در جهت شناسایی دانش آموزان دارای مشکل در این زمینه، به آموزش های مرتبط به این حوزه در راستای افزایش سلامت روانی و جلوگیر از انزوا طلبی آنها اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Use of Virtual Networks with Mental Health and Isolation Among High School Female Students

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Asad 1
  • Seyed Ali Hosseini Almadani 2

1 M.A, Department of Psychology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between the use of virtual networks with mental health and isolation among high school girl students in Tehran.
Methodology: This research is descriptive-survey and correlation research. The statistical population of the study included high school female students in District 1 of Tehran in the academic year of 1995-96 and a multistage cluster sampling method was used for selecting the sample. Data were collected using a researcher-made questionnaire using virtual networks, and questionnaires (Goldberg's General Health, GHQ-28) and (Social Justice deductibility), whose validity was verified through face validity, and their reliability through coefficient Cronbach's alpha was calculated (0.86), (0.88) and (0.90), respectively. To analyze the data, Pearson correlation test was used through "SPSS 21" software.
 Findings: The findings showed that there is a significant relationship between the use of virtual networks with isolation and all four components of mental health (physical symptoms, sleep disturbance, anxiety, social function and depression) in female students (p<01/0), The relationship was also significant for use of virtual networks and physical symptoms at 5% (p<05/0) level, and for the other three variables at 1% level (p<01/0).
conclusion:  Based on these results, it can be said that since the use of virtual networks is effective in mental health and isolation of students, it can be used to identify students with problems in this field, to train related to this field in order to increase Mental health and prevent their isolation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual networks
  • mental health
  • isolationism
  • female students
Almquist, y. (2011). The school class as a social network and contextual effects on childhood and adult health: Findings from the Aberdeen children of the 1950 cohort study. J soc network.91: 33-281. Bastian, B., Jettn, J., Radke. H. R. M. (2012). Cyber- dehumanization: violent video game play diminishes our humanity. Journal of Experimental Social Psychology. Boyd, d. (2007). Why youth heart social network sites: The Role of networked publics in Teenage social life .The Beckman Center for internet & society at Harvard University , Research Publication No 2007 Available at www.danah .org /papers/Why youthHeart.pdf. Eric, J., Moody. (2004). Cyber psychology & Behavior., 4(3): 393-401. due:10.1089/109493101300210303. Hasanzadeh, R., Beydokhti, A., Danesh, ZF. )2012 .(The Prevalence of Internet Addiction among University Students: A General or Specific Problem?]. J Basic Appl Sci Res; 2: 5264-71. (Persian). Kokko, K., Korkalainen, A., Lyyra, A.-L., Feldt, T. (2013). Structure and continuity of well-being in mid-adulthood: A longitudinal study. Journal of Happiness Studies, 14: 99–114. Kratzer, S., Hegerl, U., (2007). Is internet addiction s=a disorder of its Own? Lehrestuhl psychologies, Universidad Augsburg. Kreutz, Ch. (2009). The next billion _ the rise of social Network sites in developing countries.Retrieved From: http://www.web2fordev.net/en/article/the-next-billion-therise-of-social-network-sites-in-developing-countries.html. Meerkerek, M. A., Dr. Gery, J., Regina, J. J. M. et all. (2010). Garretson. Prof. Dr. Vivo, addiction Research Institute, Rotterdam, the Netherlands. Predicting Compulsive internet use: It's all about Sex! Feb 2006,9(1):95-103. Mesch, G. S. (2005). The internet and family. A study on Israel. Patrick F, Joyce J.)2008. (Internet addiction: Recognition and intervention. J Psychiatry Nurs:22; 59-60. Sanders, C. F., filed, T. M., Diego, M., Kaplan, M. (2011). The relationship of internet use to depression and social isolation among adolescents.; 35(138): 372-378. Young K S, (1997).Caught in the net. New york: John willey.