دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2019.43746

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین رابطه عملکرد خانواده با سبک تفکر در مادران کودکان مهد کودک شهر قم انجام پذیرفت.
 روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مادران کودکان مهد کودک شهر قم که زیر نظر سازمان بهزیستی شهر قم بودند، صورت گرفت. ۱۴۱ نفر از مادران کودکان مهد کودک به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر(1992) و پرسشنامه استاندارد ابزار سنجش خانواده (1983) استفاده شد. داده ها با آزمون معناداری همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چند متغیره  با استفاده از نرم افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 یافته ها: یافته ها نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین متغیر عملکرد خانواده با سبک تفکر وجود داشت(0/01>p < /span>). سبک تفکر جزئی رابطه منفی و معناداری با عملکرد خانواده در سطح معنادار یک صدم داشت و بین سبک تفکر قضایی با عملکرد خانواده رابطه منفی و معنی داری برقرار بود. سبک های تفکر سلسله مراتبی، کلی، رابطه منفی و معنی داری با عملکرد خانواده برقرار کردند. سبک تفکر اولیگارشی، درونی، محافظه کار، آزاد اندیش، رابطه مثبت و معناداری را با عملکرد خانواده به ترتیب برقرار کردند.
 نتیجه گیری: تربیت و عملکرد موجود در خانواده بر شکل گیری و پرورش سبک های تفکر افراد از زمان کودکی تأیر بسزایی می تواند داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Family Function and Thinking Styles in Child Training

نویسندگان [English]

  • Mastore Sedaghat 1
  • Kowsar Sadat Seyed Mousavi 2

1 Assistant Professor, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

2 M.A student, Department of Psychology, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to determine the relationship between family function and thinking style in mothers of kindergarten children in Qom.
Methodology: The research method was descriptive correlational. The statistical population of this study included all mothers of kindergarten children in Qom who were under the supervision of Welfare Organization of Qom. Three mothers of kindergarten children were selected by cluster random sampling. Sternberg and Wagner (1992) and standard questionnaires (1983) were used to collect data. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multivariate regression model using spss21 software.
Findings: Findings showed that there was a positive and significant relationship between family functioning variable and thinking style (p <0.01). The partial thinking style had a significant negative relationship with family functioning at one hundredth level and there was a significant negative relationship between judicial thinking style and family functioning. Hierarchical, general thinking styles, negatively and significantly correlated with family functioning. Oligarchic, internalized, conservative, free-thinking, positive and meaningful relationship with family functioning, respectively.
Conclusion: Family education and performance can have a significant impact on the development and development of people's thinking styles from childhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family functioning
  • thinking style
  • education
  • Child
  • mothers
Sternberg, R,j& Wagner,R.k (1992). Thinking styles Inventory (Unpublished test, Yale University). Sternberg, R. J. (1997). Thinking Styles, New York: Cambridge University Press. Zhang, L. F & Sternberg, R. J. (2005). "A threefold model of intellectual styles", Educational psychological psychology review, 17(1), 1-53. Zhang, L.F., & Strenberg, R. J. (2009). Revisiting the Value Issue in intellectual style. In L.F. Grigorenko, E .L., & Sternberg، R. J. (1997). Styles of Thinking, abilities, and academic performance. Exeptional children، 63, 295-312. Zhang, Li. Fang. (2002). Thinking styles & modes of Thinking. Implication for education & research. Journal of Psycholog, 136, 245-263.