دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، سمنان،. ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله تأثیر سرمایه فرهنگی بر پیشرفت آموزشی مطالعه شده است. بدین منظور، 210 نفر از دانش آموز  دختر و پسر دبیرستانی سال آخرشهر گلستان در سال تحصیلی1396- 1395با روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری، نمونه گیری خوشه ای و روش انتخاب واحد مطالعه نمونه گیری تصادفی ساده بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که در آن همبستگی متغیرهای سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلی اندازه گیری شد. نتایج تحقق حاکی از آن است که : (1) سه شاخص سرمایه فرهنگی تأثیر مستقیم و مثبت بر پیشرفت تحصیلی دارند؛ (2) تحصیلات مادر بیش از تحصیلات پدر بر  سرمایه فرهنگی و در نتیجه بر پیشرفت تحصیلی مؤثر است؛ (3) تأثیر سرمایه فرهنگی برحسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده متفاوت است ؛(4) ساختار خانواده بر سرمایه فرهنگی و در نتیجه بر پیشرفت تحصیلی مؤثر است. نتایج تحقیق تأیید کننده نظریه بازتولید فرهنگی به ویژه در محیط مطالعه ، عادات مطالعه و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی روشنفکرانه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Capital And Educational Achievement; Study Case: Youth of Golestan city

چکیده [English]

In this article,  the effect of cultural capital on educational achievement has been studied. For this purpose, 210 female and male high school students(in educational year 995-96) of golestan sity were examined by using survey method.Sampling method was cluster sampling and the method of selection of study unit was simple random sampling. The data gathering technique was a questionnaire, in which, correlation between cultural capital and academic achievement was measured. The research results indicate that: (1) three indicators of cultural capital have a direct and positive impact on student educational achievement; (2) Mother's education is effective on cultural capital more than father's education, and thereby on the educational achievement; (3) the effect of cultural capital varies, depending on family socio-economic status; (4) family structure is effective on cultural capital, and thereby on the educational achievement. The results of research confirm the theory of cultural reproduction, particularly in reading atmosphere, reading habits and participation in the intellectual cultural activities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Capital
  • cultural reproduction
  • intellectual cultural participation
  • educational achievement