دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشگاه علوم تحقیقات، تهران،ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی ذهن آگاهی  بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی انجام شد. جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران بودند روش نمونه گیری پژوهش حاضر خوشه ای چند مرحله ی استفاده شد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم 340 نفر انتخاب شدند. در پژوهش حاضر جهت ارزیابی متغیر های وابسته پژوهش از پرسش نامه ذهن آگاهی بائر(2006) پرسشنامه سبک تصمیم گیری اسکات و بروس(1995) و پرسش نامه استدلال اخلاقی استفاده شد. نتایج  رگرسیون گام به گام به عنوان یافته های پزوهش نشان داد که  سبک تصمیم‌گیری عقلانی 20% از واریانس مشاهده شده در ذهن آگاهی  را توجیه می شود و اضافه شدن متغیر های سبک تصمیم‌گیری شهودی، سبک تصمیم‌گیری وابستگی،  سبک تصمیم‌گیری آنی ، سبک تصمیم‌گیری اجتنابی  و استدلال اخلاقی  به ترتیب باعث افزوده ش4، 2 ، 2 ،2 ، 3 درصد به واریانس قبلی شدند. بدین ترتیب شش مدل وارد شده به تحلیل رگرسیون  روی هم 33 % از واریانس ذهن آگاهی  را تبیین کردند  از این رو نتایج نشان داد که بین استدلال اخلاقی و سبک های تصمیم گیری با  ذهن آگاهی رابطه وجود دارد. لذا ذهن آگاهی بر اساس استدلال اخلاقی و سبک های تصمیم گیری پیش بینی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

predict mental awareness based on decision making styles and ethical reasoning

چکیده [English]

The purpose of this study was to predict mental awareness based on decision making styles and ethical reasoning. The population of this study was all students of psychology affiliated to Tehran University of Science Sciences. The sampling method was multi-stage cluster sampling, which was selected using a sample of 340 people using Krejcy and Morgan tables. In this study, the Becker Mindfulness Questionnaire (2006) Scott and Bruce Decision Making Style Questionnaire (1995) and ethical reasoning questionnaire were used to evaluate the dependent variables of the research. The results of stepwise regression as the findings revealed that the rational decision making style justifies 20% of the observed variance in consciousness and adds the variables of intuitive decision making style, dependency decision making style, instant decision making style, avoidance decision style, and Moral reasoning increased the previous variance by 4, 2, 2, 2, 3 percent, respectively. Thus, the six models introduced into the regression analysis together explained 33% of the variance of mind-consciousness. Therefore, the results showed that there is a relationship between ethical reasoning and decision-making styles with mindfulness. Therefore, mind awareness is predicted based on ethical reasoning and decision-making styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness based on decision
  • making styles and moral reasoning