دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
پیش بینی ذهن آگاهی بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی

منصوره چنگیزی؛ ابوطالب سعادتی شامیر

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 99-110

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی ذهن آگاهی  بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی انجام شد. جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران بودند روش نمونه گیری پژوهش حاضر خوشه ای چند مرحله ی استفاده شد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم 340 نفر انتخاب شدند. در پژوهش حاضر جهت ارزیابی متغیر ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان

Mansureh Azam Azadeh1؛ مریم رجب زاده

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396

https://doi.org/10.22034/ijes.2018.43719

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 3212 نفر و نمونه آماری 346 نفر بوده که از بین کلیه دانشجویان پسر و اساتید دانشگاه فرهنگیان آذربایجانشرقی،آذربایجان غربی و اردبیل براساس سهم دانشجویان پسر و اساتید از حجم نمونه به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مدل ساختاری ارتباط میان استرس، خودکارآمدی و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی

مهدی امیر احمدی آهنگ؛ راضیه کرامتی؛ فرهاد تنهای رشوانلو

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 97-106

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.133434.0

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعیین کننده استرس و خودکارآمدی در فرسودگی شغلی آموزگاران در قالب مدل سازی معادلات ساختاری بود. در یک طرح همبستگی 330 نفر از آموزگاران خراسان شمالی با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه منابع استرس آموزشگاهی(کریاکو و ساتکلیف، 1978)، خودکارآمدی معلمان(اسکالوویک و اسکالوویک، 2007)  و فرسودگی ...  بیشتر

بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان

صادق کثیر؛ سمیه عقیلی راد؛ مصطفی حسینی مهر؛ محمدعلی شرهانی؛ سمیه عقیلی راد؛ محمدعلی شرهانی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 111-120

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان انجام گرفت.جامعه آماری،کل دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم آموزش و پرورش منطقه ی شاوور در سال تحصیلی 96-95 بودند؛ تعداد 30 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی(15نفر) و کنترل(15نفر) جایگزین شدند. به منظور جمع آوری ...  بیشتر

نقش عوامل خانوادگی در میزان شایستگی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از نظر خانواده‌های یزدی

اکبر زارع شاه آبادی؛ لیلی بنیاد؛ فاطمه صیادی؛ لیلی بنیاد

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 121-140

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ نقش عوامل خانوادگی در میزان شایستگی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از نظر خانواده‌های یزدی می‌باشد. تحقیق از نوع پیمایش بوده و برای جمع آوری داده‌های آن از پرسشنامه استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش را خانواده‌های یزدی دارای دانش آموخته دانشگاهی، تشکیل ‌می‌دهند که بر اساس فرمول کوکران تعداد384 نفر از خانواده‌ها ...  بیشتر

تأثیر اخلاق حرفه‎ای بر چابکی سازمانی با نقش میانجی توانمند سازی شناختی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش منطقه ۵ شهر تهران)

منیره کشاورز

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 141-156

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر اخلاق حرفه‎ای بر چابکی سازمانی با نقش میانجی توانمند سازی شناختی در آموزش و پرورش منطقه ۵ شهر تهران انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب زمان اجرای پژوهش، مقطعی؛ برحسب نوع داده، کمی؛ برحسب روش گرداوری داده­ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان ...  بیشتر

اثربخشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شیوه‌های خودکنترلی نوجوانان دختر دوره اول متوسطه

مریم خروشی؛ خدیجه اعراب شیبانی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 147-157

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ، اثربخشی مهارتهای ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شیوههای خودکنترلی نوجوانان دختر دوره اول متوسطه بود.روش: جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 95-94 بودند و نمونه آماری را تعداد 30 نفر از دانش آموزانی تشکیل دادند که به روش نمونه گیری (در دسترس) انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی ...  بیشتر

بررسی رابطه خلاقیت با باورهای وسواسی و نشخوارفکری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت

سیده مرسده عظیمی خطیبانی؛ مسعود عموپور

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 157-171

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی خلاقیت با باورهای وسواسی و نشخوار فکری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت انجام شد.روش: جامعه ی این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره ی دوم مقطع متوسطه ناحیه دو شهر رشت است که با توجه به آمار دریافتی از آموزش و پرورش شامل ۵۱۸۱ دانش آموز می باشد که با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشکل از ۳۶۰ ...  بیشتر

بررسی رابطه تصویر بدنی و باورهای وسواسی با کیفیت زندگی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سیده نرجس عظیمی خطیبانی؛ بهمن اکبری

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 172-188

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی تصویر بدنی با باورهای وسواسی و کیفیت زندگی دانشجویان متأهل انجام شد. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد واحد رشت است که با توجه به آمار دریافتی از بخش آمار پژوهشکده و فناوری اطلاعات دانشگاه ۱۲۱۰۱ نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ای متشکل از ۳۶۰ نفر از دانشجویان ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی رغبت‌های شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران

احمد ترابی؛ لیلا رضوی؛ مریم باقری پناه؛ مریم زارعی نژاد؛ متین گل افروز؛ فاطمه احسانپور

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 189-200

https://doi.org/10.22034/ijes.2018.43717

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی رغبت­های شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهرتهران بود. روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی و در زمره تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان که در منطقه پنج آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی97- 96 مشغول به خدمت بوده‌اند، را تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده ...  بیشتر

نقد روانشناختی سبک زندگی حضرت مریم(س) "با رویکردی به نظریه پنجگانه رولان بارت"

شهلا شکیبایی فر

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 201-211

https://doi.org/10.22034/ijes.2018.43718

چکیده
  هدف: از آنجا که مقاله حاضر در چارچوب نظریه پنج‌گانه بارت و با تکیه بر تحلیل سطوح و لایه‌های متعدد رمزگانی به نقد روانشناختی داستان قرآنی مریم می‌پردازد. لذا هدف از انجام این مقاله تبیین ابعاد گوناگون نظام ارتباطی و معنایی نشانه‌ها در  قصه یاد شده‌است.  روش شناسی: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر از نوع توصیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی نقش الگوی گفت و شنود ، همنوایی و الگوی ارتباطی در میزان خلاقیت 

بهاره مرادی؛ سجاد زنگنه تبار؛ جواد جهان

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 39-48

https://doi.org/10.22034/ijes.2018.252424

چکیده
  الگوهای ارتباطی والدین با کودکان می تواند شخصیت فرزندان را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد ویژگی های رفتاری مثبت یا منفی شود. چگونگی برخورد والدین، اثرات طولانی بر رفتار، عملکرد، انتظارات و در نهایت بر شخصیت افراد در آینده دارد.این پژوهش با عنوان «نقش الگوهای ارتباطی والدین در میزان خلاقیت هیجانی دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان» ...  بیشتر