دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 مربی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2017.43701

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی بر روحیه و برخورد متقابل کودک در خانواده انجام شده است.
روش: تحقیق ازنوع توصیفی پیمایشی می باشد و کلیه دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی که درسال 95-96 در شهر دره شهر مشغول به تحصیل بوده اند جامعه آماری را تشکیل داده اند. نمونه پژوهش 70 نفر از دانش آموزان می باشد که با استفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ارزیابی سلامت روانی در کودکان و پرسشنامه اختلافات خانوادگی استفاده شده است.
یافته ها: نتایج نشان داد بین لجبازی و اضطراب کودکان با اختلافات خانوادگی رابطه معنی دار وجود دارد، اما بین افسردگی و روان پریشی کودکان با اختلافات خانوادگی رابطه ای یافت نشد.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه اکثر مشکلات رفتاری کودکان در محیط خانه و مدرسه منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی و رفتاری اعضای خانواده به ویژه والدین است، والدین باید برای سلامت روحی و روانی کودکان محیطی امن و پر از آرامش در محیط خانه فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Family Differences on the Mood and Interactions of Children in the Family

نویسندگان [English]

  • Mahtab Alavi 1
  • Hamed Karami 2
  • Sakineh Hashemi 3

1 M.A degree, Department of Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 M.A, Department of Educational Psychology, Khwarazmi University, Tehran, Iran.

3 Instructor, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The present research was conducted with the aim of investigating the impact of family differences on the mood and interactions of children in the family.
Methodology: The research is a descriptive survey, and all the students of the sixth grade who were studying in Dere Shahr in 1995-1996 formed the statistical population. The research sample is 70 students who were selected using simple random sampling. To collect data, two questionnaires were used to assess mental health in children and a questionnaire on family differences.
Findings: The results showed that there is a significant relationship between stubbornness and anxiety of children with family differences, but no relationship was found between depression and psychosis of children with family differences.
Conclusion: Considering that the majority of children's behavioral problems at home and school reflect complex interpersonal and behavioral conditions of family members, especially parents, parents should provide a safe and peaceful environment for children's mental health at home.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family disputes
  • Stubbornness
  • anxiety
  • depression
  • Psychosis