دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2017.43700

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی درک شده بر قصدخرید مصرف­ کننده می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری ۳۷۹ نفراز کارکنان شرکت های تامین قطعات خودرو استان کرمانشاه می باشد که طبق فرمول کوکران ۱۹۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند که۲۰۰ پرسشنامه توزیع و ۱۸۰ پرسشنامه تکمیل و به پژوهشگر برگشت داده شد. جهت روایی و پایایی از اعتبار محتوا و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. سپس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عامل تاییدی نوع اول و دوم و آزمون کولموگروف– اسمیرنوف و مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار SPSS، AMOS استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی درک شده بر قصد خرید مصرف کننده تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Perceived Social Media Marketing Activities on Consumer Purchase Intention

نویسندگان [English]

  • Mohsen Azami 1
  • Vahid Azadi 2
  • Masoumeh Ayeneh 2

1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran.

2 M.A student, Payam Noor University Business Administration, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the impact of perceived social media marketing activities on consumer purchase intention. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of the nature of data collection. The statistical population is 379 employees of auto parts supply companies in Kermanshah province, 191 people were selected as a sample according to Cochran's formula, 200 questionnaires were distributed and 180 questionnaires were completed and returned to the researcher. Content validity and Cronbach's alpha coefficient have been used for validity and reliability. Then, in order to test the hypotheses of the research, confirmatory factor analysis of the first and second type, the Kolmogorov-Smirnov test and the structural equation model, and SPSS and AMOS software were used. The results of the research hypothesis test show that perceived social media marketing activities have a positive and meaningful effect on consumer purchase intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social media marketing
  • consumer understanding
  • Intention to buy