دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آیت االله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران.

10.22034/ijes.2016.43683

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده است. روش آن پیمایشی بوده و تعداد 205 نفر، حجم نمونه، با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبق هبندی شده و ساده انتخاب شدند. یافته‌ها 8/ 2 درصد از پاسخ گویان به طور کلی کیفیت زندگی خود را خیلی نامناسب، 8 / حاکی از آن است که 4 14 درصد وضعیت کیفیت / 43 درصد خوب، و 6 / 29 درصد نه خوب و نه بد، 9 / درصد نامناسب، 3 زندگی شان را در  مجموع خیلی خوب توصیف کردند. از سویی، 2 درصد از پاس خگویان از وضعیت 46/ 23 درصد به طور نسبی رضایت داشتند، 3 / 3 درصد ناراضی بودند، 4 / سلامتی خود خیلی ناراضی و 9 24 درصد) نیز از وضعیت سلامتی شان کاملاً راضی / درصد راضی، و حدود ی کچهارم از نسبت نمونهای ( 4 بودند. در بین ابعاد چهارگانه کیفیت زندگی، بیشترین میانگین نمونهای، مربوط به بعد سلامت جسمانی بین سن، وضعیت تأهل، .(M=3/ و کمترین امتیاز مربوط به بعد سلامت محیطی بود ( 10 (M=3/56) در حالی که بین جنسیت ؛(p<0/ رشته تحصیلی، قومیت و عملکرد تحصیلی رابطه معنادار مشاهده شد ( 05 و دوره تحصیلی با عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نشان داد که متغیر سن و قومیت در مرحله اول و متغیر قومیت و روابط اجتماعی
8 درصد از واریانس متغیر تحت / 14 و 9 / (حمایتهای اجتماعی) در مرحله دوم توانستند به ترتیب 3 مطالعه (عملکرد تحصیلی) را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Quality of Life of Students Living in the Student Dormitory of Razi University of Kermanshah and its Relationship with their Academic Performance

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Tajbakhsh 1
  • Sajjad Riahi 2

1 Faculty member, Department of Social Sciences, Ayatollah Azami University of Borujerdi, Borujerd, Iran.

2 M.A, Department of Social Sciences, Ayatollah Azami University of Borujerdi, Borujerd, Iran.

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the relationship between quality of life and academic performance of students living in the dormitory of Razi University, Kermanshah. Its method is a survey and the number of 205 people, the sample size, was selected using Cochran's sampling formula and simple random sampling method. Findings: 2.8% of the respondents said that their quality of life is generally very poor, 4.14%/43% are good, and 29.6% are neither good nor bad, 9.9% are poor. , 3 described their life in general very well. On the other hand, 2% of the passers-by were relatively satisfied with their health status, 23.46% were relatively satisfied, 3.3% were dissatisfied, 4.1% were very dissatisfied with their health, and 9.24% were also completely satisfied with their health status/percentage satisfied, and About one-tenths of the sample ratio were (4). Among the four dimensions of quality of life, the highest sample mean was related to the dimension of physical health between age, marital status, and the lowest score was related to the dimension of environmental health. was 10 (M=56.3), while a significant relationship was observed between gender, field of study, ethnicity, and academic performance (p<0/05) and no significant difference was observed between academic year and academic performance. The results of hierarchical regression analysis Multiple showed that the variable of age and ethnicity in the first stage and the variable of ethnicity and social relations
8% of the variable variance under /14 and 9/ (social support) in the second stage were able to explain 3 studies (academic performance) respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achievement
  • Academic Performance
  • Quality of Life
  • social support
  • University student