دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی نقش آموزش آکادمیک زنان در نحوه مدیریت تعارض در زندگی زناشویی

منصوره اعظم آزاده؛ مریم رجب زاده

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 7-35

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43681

چکیده
  فرایند توسعه اجتماعی ، جوامع در حال گذار ، از جمله ایران را دستخوش تغییرات اجتماعی بنیادین و گسترده ای ساخته و ماهیت بنیادین و فرایند سریع و ناموزون آن ، تغییرات اجتماعی متعددی را برای این جوامع و خانواد هها در پی آورده است. پیشی گرفتن زنان نسبت به مردان در سطوح تحصیلی در جامعه در دهه های اخیر یکی از این تغیرات است. مقاله حاضر با بهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اینترنت، برنامه‌های ماهواره ای و هویت دینی (مطالعه موردی دانش‌آموزان متوسطۀ شهر مرودشت)

آرمان حیدری؛ عباس رمضانی باصری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 7-36

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43675

چکیده
  دین، هویت دینی و رسانه­ ها نقشی مهم و اساسی در تعریف و جهت­ دهیِ زندگی نوجوانان و جوانان هر جامعه ­ای، به‌ویژه جوامعی اسلامی­ مانند ایران دارد. اما در خصوص پیوند دین و رسانه ها، به‌ویژه رسانه­ های نوین خارجی، افراد زیادی معتقدند این رسانه­ ها با انتشار و پخش آراء، تصاویر، اندیشه ­های گوناگون، متفاوت و معارض با ارزش ­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
حمایت اجتماعی و سلامت عمومی معلمان زن

سیما اسماعیلی شهمیرزادی؛ گیتی خوشه مهری؛ منور مرادیان سرخکلایی؛ زینب مسلمی؛ مهتاب وکیلی کرگانرود

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 37-59

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43682

چکیده
  اختلالات روانی یکی از نگران یهای عمده جهان امروز است که سبب کاهش بهره وری سیستم آموزش و پرورش می شود . مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی با سلامت عمومی معلمان زن شاغل در مدارس شهر قدس انجام ش د. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است . حجم نمونه 131 نفر و نمونه گیری به روش خوش های بوده اس ت. جهت گردآوری  طلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی رابطه ادراک عدالت سازمانی و رضایت شغلی در دو سازمان آموزشی

بیژن زارع؛ توحید دادخواه

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 37-70

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43676

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه ادراک عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان‌های ‌اداری می‌پردازد. ادراک عدالت سازمانی دارای سه مؤلفه ادراک عدالت توزیعی، ادراک عدالت رویه‌ای، و ادراک عدالت مراوده‌ای در نظر گرفته شد و ابعاد رضایت شغلی نیز رضایت از ماهیت کار، رضایت از حقوق و مزایا، رضایت از سرپرست و مدیر، رضایت از ترفیعات، و رضایت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی کیفیت زندگی دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه و رابطه آن با عملکرد تحصیلی آنها

غلام رضا تاج بخش؛ سجاد ریاحی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 61-90

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43683

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده است. روش آن پیمایشی بوده و تعداد 205 نفر، حجم نمونه، با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبق هبندی شده و ساده انتخاب شدند. یافته‌ها 8/ 2 درصد از پاسخ گویان به طور کلی کیفیت زندگی خود را خیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
سنجش رابطۀ تعادل بین نقش‌های خانوادگی و شغلی و کیفیت زندگی زنان شاغل درآموزش و پرورش شهر سنندج

فریبا سیدان؛ سعیده حسامی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 71-104

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43677

چکیده
  در سال‌های اخیر دگرگونی‌‌های بنیادی و اساسی در وضعیت زنان به وقوع پیوسته و منجر به تحولاتی در زمینۀ چندگانگی نقش‌ و جایگاه اجتماعی آنان در بخش‌‌هایی ‌از جامعه‌ شده است‌. برخی از پژوهشگران بر آن‌‌اند که نقش‌‌‌های چندگانه اجتماعی‌‌، شغلی و خانوادگی ‌ منابع گوناگونی هستند که منافع متعددی را در اختیار افراد قرار می ‌ ‌دهد و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
سیر شکلگیری مدارس زنان در دوره مشروطه (با تأکید بر مطالبات اجتماعی زنان)

هما زنجانی زاده؛ علی باغدار دلگشا

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 91-110

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43684

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی سیر ایجاد مدارس زنان، در قالب ایجاد دبستانهای نسوان در دوره مشروطه و در فاصله زمانی سالهای 1324 ق/ 1285 ش تا 1330 ق/ 1291 ش است. بررسی این موضوع نه تنها از جهت رخداد آن در دوره زمانی مشروطه به عنوان نخستین دوره تجربه های مدرنیزه شدن آموزش و پرورش در ایران، بلکه به لحاظ ایجاد مدارس دخترانه، نقش نامه نگاریهای زنان در مطبوعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی میزان نوگرایی زنان دبیر دبیرستان های شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن

آمنه صدیقیان بید گلی؛ زهرا روزی بیدگلی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 105-138

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43678

چکیده
  هدف: نوگرایی تحولی در نظام ارزشی‌‌، ‌‌ شناختی و رفتاری افراد است که در اثر فرایند کلان نوسازی ایجاد می ‌ ‌شود و افراد را به ایفاکنندگان مؤثر نقش‌‌ها در سطح نهادی و سازمانی نوسازی تبدیل می‌کند و وجود آن یکی از عوامل مهم تسهیل‌کننده فرایند نوسازی و صنعتی شدن است‌. حال مسئله این است که اقشار مختلف جامعه در این شرایط چه میزان نوگرا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تأثیر برنامه درسی بر شکلگیری هویت ملی (مطالعهای از نوع فراتحلیل)

سیروس منصوری؛ میمنت عابدینی بلترک؛ سیدیوسف پنجه بند؛ اسماعیل باانصاف

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 111-134

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43685

چکیده
  مقاله حاضر با هدف بررسی و فراتحلیل تحقیقات مربوط به هویت ملی و برنامه درسی صورت گرفته است. با توجه به اینکه تقویت هویت ملی در دانشآموزان یکی از اهداف مهم آموزشی است، بسیاری از تحقیقات این امر را بررسی کردهاند؛ از این رو مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی از نوع فراتحلیل، مهمترین تحقیقات در این زمینه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی ارتباط رهبری خدمتگزار و عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد به تغییر سازمانی درآموزش و پرورش

فهیمه مظفریان لائین؛ وجیهه ظهور پرونده

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 170-185

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43693

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط رهبری خدمتگزار و عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد به تغییر سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش کلات می باشد. تحقیق حاضر در دسته پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی و از حیث هدف در زمره تحقیقات کاربردی است. جامعه ی آماری این تحقیق کلیه معلمان و مدیران شهرستان کلات می باشند (138 مدیر و 810 معلم) . که 260 آزمودنی طبق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی معلمان (مطالعه موردی)

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ سامر پوردانش؛ حسین دانش

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 186-200

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43694

چکیده
  شادمانی و نشاط از جمله نیازهای مهم انسان هستند و می‌توانند در مقابله افراد با مشکلات و رویارویی با فشارها و ارتقاء بهره وری کار نقش بسزایی داشته باشند. با توجه به نقش و جایگاه مهم معلمان در تربیت و جامعه­پذیری دانش­آموزان، هدف مقاله حاضر بررسی میزان شادمانی اجتماعی معلمان شهر تهران و شناسایی عوامل اجتماعی موثر برآن است. جامعه ...  بیشتر