دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

10.22034/ijes.2016.43655

چکیده

  این نوشتار با هدف بررسی ابعاد و میزان مشارکت خانواده‌ها در مدارس استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۷ و عوامل مؤثر بر میزان مشارکت خانواده‌ها با روش پیمایش انجام شده است و از نوع توصیفی - تبیینی است. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری والدین دانش آموزان استان خراسان رضوی است که با روش نمونه گیری طبقه ای ۶۰۲ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد میزان مشارکت خانواده‌ها در مدارس در حد پایین است و متغیرهای مستقل توانسته‌اند 6/12 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. متغیرهای پایگاه اقتصادی والدین، اعتماد به فرزند و داشتن تصویر اجتماعی مناسب برای مشارکت با میزان مشارکت والدین رابطه مستقیم دارند . همچنین هر چه دانش آموز کمتر دوست داشته باشد والدینش در فعالیت‌های مدرسه مشارکت کنند، در عوض والدین بیش‌تر به مدرسه مراجعه می‌کنند؛ و هر چه والدین تجربه‌ی قبلی مثبت‌تری از مدرسه داشته باشند مشارکت آن‌ها در مدرسه کمتر شده است. در فضای کنونی مشارکت در مدرسه به عنوان فرصت پیشرفت آموزشی و پرورشی تلقی نمی‌شود و مهم‌ترین راهکار افزایش مشارکت در مدارس افزایش دانش و مهارت در زمینه مشارکت است.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of the Rate of Family Participation in Schools and its affecting Factors in Khorasan Razavi

نویسندگان [English]

  • Homa Zanjanizadeh
  • Homa Zanjanizadeh
  • Majid Danaee
  • Mahdi Saliminejad

چکیده [English]

  This paper aims to investigate the extent and level of family participation in schools of Khorasan Razavi province in 2008 and the factors affecting the amount of family participation. This is a survey with the use of descriptive – explanatory method. Population of this research is the parents of students in Khorasan Razavi province's schools, and sample size is 602.   The results indicate that the amount of family participation in schools is low and independent variables can explain 12.6 percent of the variance of the dependent variable. The variables of parent’s economic status, trust in children, and having proper social image of participation have direct relationship with the amount of patents’ participation and the less students like their parents participate in school activities the more parents attend in the school. There is also an indirect relation between parents’ positive experience with school and their participation in schools activities. Today, the family participation in school is not considered as an opportunity for educational advancement. Therefore, the most important strategy to increase parents’ participation in schools is to increase knowledge and skills about participation.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: parent\'s participation
  • economic status
  • self-concept
  • previous experience of parents
  • trust in child
  • Attitude