دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گروه تربیت بدنی

2 گروه علوم تربیتی، پردیس شهید رجایی، دانشگاه فرهنگیان، کرمانشاه، ایران.

10.22034/ijes.2018.252432

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ارتباطی بین توانمندسازی و تعهد شغلی معلمان تربیت بدنی مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است .جامعه آماری تحقیق کلیه معلمان تربیت بدنی مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه می باشد؛ که از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد توانمند سازی شورت و راینهارت( 1992) و پرسشنامه تعهد شغلی لینا و همکاران (2007) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج نشان داد که توانمندسازی برتعهد شغلی با ضریب مسیر 0/60 و مقدار (T) 23/28 توانمندسازی برتعهد عاطفی با ضریب مسیر 0/27 و مقدار (T) 8/88 توانمندسازی برتعهد هنجاری با ضریب مسیر
0/32 و مقدار (T) 8/63 و توانمندسازی برتعهد مستمر با ضریب مسیر 0/16 و مقدار (T) 2/63 تاثیردارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Elaboration of the relationship model between empowerment and job commitment of a case study (school physical education teachers).

نویسندگان [English]

  • Ali Karimi 1
  • Javad Jahan 2

1 Faculty member of Payame Noor University, Department of Physical Education

2 Department of Educational Sciences, Shahid Rajaei Campus, Farhangian University, Kermanshah, Iran.