دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
نقش مجلات رشد در ارتقای مهارت‌های برنامه ریزی و مطالعه درسی در بین دانش آموزان

نیره شاه محمدی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 86-97

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242016

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه بررسی نقش مجله‌های رشد دانش‌آموزی بر ارتقای مهارت‌های برنامه ریزی و مطالعه درسی در بین دانش‌آموزان بود. روش: این مطالعه از نوع پس‌رویدادی بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی و دوره اول و دوم  متوسطه  استان‌های تهران و البرز در سال تحصیل 97-96 به تعداد 683989 نفر بودند. با استفاده از  فرمول کوکران ...  بیشتر