دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
سیاست و تولید علم بومی اجتماعی- انسانی در ایران

سید رحیم ابوالحسنی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 316-335

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.706070

چکیده
  هدف: توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دوران مدرن بدون ابتنای سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها بر دانش و آگاهی میسر نبوده و در این میان علوم اجتماعی روز آمد و کارآمد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علوم اجتماعی نیز هنگامی کارآمد و مفید خواهد بود که توانایی درک مسائل و ارائه ی راه حل های مؤثر برای جامعه ی هدف را داشته باشد. این امر به علت ...  بیشتر