دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
روانشناسی
تاثیر اقدامات مدیریت استعداد بر جانشین پروری معلمان با توجه به نقش میانجی حفظ استعداد در میان معلمان مدارس علوی

سید مهدی حسینی‌نژاد

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 431-438

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.525516.1005

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر اقدامات مدیریت استعداد بر جانشین پروری معلمان با توجه به نقش میانجی حفظ استعداد در میان معلمان مدارس علوی انجام گرفته است.روش شناسی: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و جامعه‌‌آماری آن شامل معلمان مدارس علوی در شهر تهران به تعداد 112 نفر است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه استاندارد استفاده ...  بیشتر