دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
الگوی عوامل موثر بر رشد اخلاقی و تعیین وضعیت آنها در دانش ‌آموزان دوره ابتدایی

زهرا امینی؛ فریبا حنیفی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 88-100

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.526430.1015

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی الگوی عوامل موثر بر رشد اخلاقی و تعیین وضعیت آنها در دانش‌آموزان دوره ابتدایی بود.روش‌ شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان رشد اخلاقی بودند که با توجه به اصل اشباع نظری تعداد 12 نفر از آنها با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب ...  بیشتر