دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
نقش خود تفسیری در پیش بینی توانایی حل مساله اجتماعی دانشجویان

مهدی عرب زاده

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 169-180

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43699

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خود تفسیری در پیش بینی توانایی حل مساله اجتماعی دانشجویان طراحی و انجام شد. مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی  بود. از میان جامعه دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحدکرج در سال تحصیلی 97-96، نمونه­ای به حجم 325 نفر (223 دختر و 102 پسر) به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب و به پرسشنامه خودتفسیری هاردین، لونگ ...  بیشتر