دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسنده

10.22034/ijes.2017.43699

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خود تفسیری در پیش بینی توانایی حل مساله اجتماعی دانشجویان طراحی و انجام شد. مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی  بود. از میان جامعه دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحدکرج در سال تحصیلی 97-96، نمونه­ای به حجم 325 نفر (223 دختر و 102 پسر) به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب و به پرسشنامه خودتفسیری هاردین، لونگ و باوات و پرسشنامه حل مساله اجتماعی دزوریلا و نزو  پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام در نرم افزار 23SPSSV انجام شد. نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام حاکی از آن بود که خود تفسیری وابسته و مستقل با توانایی حل مساله اجتماعی رابطه مثبت و معنادار دارند و  می توانند 12 درصد از واریانس توانایی حل مساله اجتماعی را بطور مثبت و معنادار پیش بینی ­کنند. با توجه به یافته­های پژوهش باید عامل خودتفسیری به عنوان یک سازه­ی فرهنگی در پیش بینی توانایی حل مساله اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Self-Construl in predicting social problem solving ability Of students 

نویسنده [English]

  • Mehdi Arabzadeh

چکیده [English]

The present research was designed and conducted by the aim of investigating The Role of Self-Construl in predicting social problem solving ability in university students. The present study used a descriptive/correlational method. Population of this study included all students who were studying in the University Kharazmi in the academic year of 2017-2018. Among the statistical population, 325 students were selected by multi-stage random sampling method. The subjects completed Self construal questionnaire of Hardin, Leong & Bhagwat, and social problem solving ability questionnaire of D’Zurilla and Nezu. The data analysis was conducted by using Pearson correlation test and step-by-step multiple regression method in SPSS v23. Results of Pearson correlation test suggested that there is positive and significant relationship between dependent Self-Construl and Independent Self-Construl with social problem solving ability. Results of step-by-step multiple regressions indicated that dependent Self-Construl and Independent Self-Construl could positively and significantly predict students' social problem solving ability. According to research findings, the self-construl factor as a cultural construct should be considered in predicting the students' social problem solving ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Problem Solving Ability
  • Dependent Self-Construl
  • Independent Self-Construl