دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
عوامل مؤثر در به کارگیری روش‌های نوین تدریس در بین معلّمان زن استان ایلام

حسن مؤمنی؛ بهروز سپیدنامه؛ زهرا حسن‌پور امنیه

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 13-27

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43777

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در به کارگیری روش‌های نوین تدریس معلّمان زن استان ایلام بود. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر نوع تحقیق نیز، کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 4800 معلم در سال 98-1397 با حجم نمونه 320 نفر و روش نمونه‌گیری نیز خوشه‌ای چند مرحله بود. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ...  بیشتر