دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان

الناز ایمان زاده؛ محمدرضا اسماعیلی؛ رضا نیکبخش

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43760

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر، با هدف اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش­آموزان پایه هفتم انجام شد.روش: این تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود و روش تحقیق آن نیمه تجربی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه هفتم شهرستان سراب و کلیه معلمان ورزش در سال تحصیلی 96-97 بود، که ...  بیشتر