دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مفهوم جامعه‌پذیری سازمانی و روش‌های نهادینه‌سازی آن

فواد مکوندی؛ ستار جهانتابی نژاد

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 171-177

https://doi.org/10.22034/ijes.2018.43743

چکیده
  یکی از مهم‌ترین وظایف مدیریت منابع انسانی در رابطه با نیروی انسانی، فرآیند جامعه‌پذیری افراد تازه وارد می‌باشد. سازمان‌ها باید فرصت‌های مناسب جهت آشناسازی کارکنان با مأموریت، اهداف، وظایف شغلی و ارزش‌های مطلوب سازمان در راستای افزایش کارایی و اثربخشی و دست‌یابی به مزیت رقابتی فراهم نمایند. سازمان‌ها از طریق ساختاردهی منظم ...  بیشتر