دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

10.22034/ijes.2018.43743

چکیده

یکی از مهم‌ترین وظایف مدیریت منابع انسانی در رابطه با نیروی انسانی، فرآیند جامعه‌پذیری افراد تازه وارد می‌باشد. سازمان‌ها باید فرصت‌های مناسب جهت آشناسازی کارکنان با مأموریت، اهداف، وظایف شغلی و ارزش‌های مطلوب سازمان در راستای افزایش کارایی و اثربخشی و دست‌یابی به مزیت رقابتی فراهم نمایند. سازمان‌ها از طریق ساختاردهی منظم و مداوم رفتار کارکنان باعث همسو سازی و سازگاری نگرش‌ها، ارزش‌ها و رفتار‌های فردی با ارزش‌ها، هنجارها و رفتارهای مطلوب سازمانی می‌شوند. در صورتی که فرآیند جامعه‌پذیری به طور صحیح و هدفمند اجرا گردد، هزینه‌های سازمان را کاهش داده و به افزایش تعهد و وفاداری و کارآیی کارکنان و کاهش تقاضا برای جدایی از سازمان‌ها می‌انجامد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از منابع معتبر علمی و با روش تحلیلی به مفهوم جامعه‌پذیری سازمانی و روش‌های نهادینه‌سازی آن اشاره شود. جامعه‌پذیری در امر تطابق اعضای جدید با انتظارات سازمان و آشنا ساختن کارکنان به هنگام ورود به سازمان و یا کارمندی که شغل جدیدی را می‌پذیرد یا هرگونه جابجایی افقی و یا عمودی و یا انتقال به واحد یا سازمان جدیدی تأثیر فراوانی بر نحوه انجام وظایف و عملکرد و نیز ثبات سازمان خواهد گذاشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Concept of Organizational Socialization and Its Institutionalization Methods

نویسندگان [English]

  • Foad Makvandi 1
  • Sattar Jahantabinezhad 2

1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran

2 PhD Student , Department of Public Administration, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran

چکیده [English]

The process of socialization of newcomers is one of the most important duties of human resource management in relation to workforce. Organizations should provide opportunities to make the staff familiar with the mission, goals, occupational duties, and desirable values ​​of the organization to enhance the efficiency and effectiveness and achieve competitive advantage. Organizations align and adapt individual attitudes, values ​​and behaviors to the desirable organizational values, norms and behaviors by means of systematic and continuous structuring of staff’s behavior. If the socialization process is implemented properly and purposefully, it will decline the organization’s costs, enhance the commitment, loyalty and efficiency of the staff, and decrease the demand for leaving the organizations. In the present paper, it has been tried to address the concept of organizational socialization and its institutionalization methods through using scientific sources and the analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialization
  • Organizational Socialization Process
  • institutionalization
  • Staff