دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی معلمان مدارس مقطع دوم متوسطه‌ی شهر تهران

مارال کریمی؛ سمیه خزایی پول؛ عاطفه یوسفی خواه

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 158-170

https://doi.org/10.22034/ijes.2018.43742

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی معلمان مدارس مقطع دوم متوسطه‌ی شهر تهران در سال 1397 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل معلمان مدارس مقطع دوم متوسطه‌ی شهر تهران بودند که از این میان با استفاده ...  بیشتر