دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه سینما، رشته سینما، دانشگاه هنر، تهران ،ایران (نویسنده مسئول).

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، رشته مدیریت بازرگانی بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران.

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، رشته مدیریت اموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران.

10.22034/ijes.2018.43742

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی معلمان مدارس مقطع دوم متوسطه‌ی شهر تهران در سال 1397 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل معلمان مدارس مقطع دوم متوسطه‌ی شهر تهران بودند که از این میان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران برای جوامع نامحدود 384 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه‌ی استاندارد تعهد سازمانی، رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی بود. پس از جمع­آوری پرسشنامه­ها، توصیف داده­ها از طریق میانگین، انحراف معیار و ... با استفاده از نرم‌افزار Spss-21 و استنباط آماری داده­ها از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار LISREL-v8.80 انجام پذیرفت. ویژگی­های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و همچنین ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم‌افزار برای بررسی فرضیه­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت یافته‌های پژوهش تاثیر رهبری تحول‌آفرین و ابعاد آن شامل نفوذ آرمانی، انگیزش الهام‌بخش، تحریک فرهیختگی و حمایت‌های توسعه‌گرا را بر تعهد سازمانی معلمان با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی معلمان مدارس مقطع دوم متوسطه‌ی شهر تهران مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Transformational Leadership on Organizational Commitment Considering the Mediating Role of Teacher Satisfaction in Secondary School Teachers in Tehran

نویسندگان [English]

  • Maral Karimi 1
  • Somayeh Khazaei Pol 2
  • Atefeh Yousefi Khah 3

1 Graduated from Master's Degree, Department of Cinema, Department of Cinema, University of Arts, Tehran, Iran (Responsible Author).

2 Graduated from Master's degree, Department of Management, International Business Management, Islamic Azad University, Firuzkoh Branch, Firozkoh, Iran.

3 Graduated from Master's degree, Department of Management, Educational Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of determining the Effect of transformational leadership on organizational commitment considering the mediating role of teacher satisfaction in secondary school teachers in Tehran in 2019. The methodology of the research applied in terms of purpose and the method of data collection was descriptive-survey. The statistical population of the study included teachers of secondary schools in Tehran, among them, using Cochran's formula and simple random sampling method, 384 people were considered as the sample size. The data collection method was based on organizational commitment, transformational leadership, and job satisfaction Standard questionnaires. After collecting questionnaires, the data were analysed using mean, standard deviation and ... using Spss-21 software and statistical inference of the data through structural equation modelling with the help of LISREL-v8.80 software. The technical characteristics of the questionnaire including reliability, convergent validity and divergent validity were studied. In addition, path coefficients and software significance coefficients were used to examine the research hypotheses. Finally, the findings of the research confirmed the effect of transformational leadership and its dimensions including idealist inspiration, inspirational motivations, stimulation of education and developmental support on the organizational commitment of teachers regarding the mediating role of job satisfaction among secondary school teachers in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Organizational Commitment
  • Job Satisfaction
  • inspirational motivation