دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
هوش معنوی و نگرش های زیست محیطی

عبدالله مفاخری

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 142-150

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43705

چکیده
  نگرشهای زیست محیطی افراد نقش بسیاری در حفظ و بهینه سازی محیط بوم شناختی انسانها دارد. معنویت به عنوان عامل مهم انسانی می تواند بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما را تبیین کند. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش معنوی و نگرشهای زیست محیطی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد است. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر ...  بیشتر

هوش معنوی و نگرش های زیست محیطی

عبدالله مفاخری

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 144-153

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43697

چکیده
  نگرش های زیست محیطی افراد نقش بسیاری در حفظ و بهینه سازی محیط بوم شناختی انسانها دارد. معنویت به عنوان عامل مهم انسانی می تواند بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما را تبیین کند. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش معنوی و نگرشهای زیست محیطی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد است. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر ...  بیشتر