دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسنده

دانشگاه پیام نور بجنورد

10.22034/ijes.2017.43705

چکیده

نگرشهای زیست محیطی افراد نقش بسیاری در حفظ و بهینه سازی محیط بوم شناختی انسانها دارد. معنویت به عنوان عامل مهم انسانی می تواند بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما را تبیین کند. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش معنوی و نگرشهای زیست محیطی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد است. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را 315 نفر از دانشجویان تشکیل می دهند که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای سنجش متغییرهای تحقیق از پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) (2008) و پرسشنامه نگرشهای زیست محیطی تامپسون وبرتون (1994) استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که مولفه های هوش معنوی به طور معنادار می تواند نگرشهای زیست محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور را پیش بینی کنند(P< /.5). نمرات  نشان می­دهند که اگر یک واحد در متغییر آگاهی وگسترش آگاهی افزایش داشته باشیم به مقدار 20 صدم واحد در نگرش زیست محیطی افزایش خواهیم داشت. همچنین یک واحد افزایش در نمرات تفکر انتقادی و تولید معنا به ترتیب 31 صدم واحد و 21 صدم واحد در نمرات نگرش زیست محیطی دانشجویان افزایش خواهیم داشت. راه رسیدن به جامعه پایدار در جوامع کنونی، توجه به محیط زیست در هر جامعه ای می باشد، ماهیت نگرشهای زیست محیطی متکی بر وجود ارزش هایی است که شهروندان هر جامعه باید مجهز به آن باشند تا به رفتارهای بوم شناختی منجر می شود. هوش معنوی یکی از فاکتورهایی است که ارزش های اخلاقی و سجایای اخلاقی و نگرش جهان شهری را در شهروندان تسهیل و تقویت می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spiritual Intelligence and Environmental Attitudes

چکیده [English]

Environmental attitudes of people have a great role in preserving and optimizing the ecological environment of humans. Spirituality as an important human factor can explain many of our social behaviors. The purpose of this study was to determine the relationship between spiritual intelligence and environmental attitudes among students of Payame Noor University in Bojnourd. The methodology of this study is descriptive and correlational according to the nature of the subject and the desired goals. The statistical population of this study consists of 315 students selected by random sampling. To measure the variables of the research, King's Spiritual Intelligence Questionnaire (SISRI) (2008) and Environmental Thought Questionnaire (Thumpson & Bertton, 1994) were used. The results of the analysis showed that the components of spiritual intelligence can predict the environmental attitudes of Payame Noor University students (P <.5). The scores indicate that if one unit increases in the consciousness awareness and awareness variable, we will increase the amount of 20 hundredths of units in the environmental attitude. Also, an increase in the critical thinking and production of meaning scores will increase by 31% and 21% respectively in students' environmental attitudes. The way to a sustainable society in contemporary societies is to pay attention to the environment in any society, the nature of environmental attitudes is based on the values that the citizens of each society must have equipped to lead to ecological behaviors. Spiritual intelligence is one of the factors that facilitates and strengthens ethical values and ethical issues and urban world attitudes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual intelligence
  • Attitude
  • environment