دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
چالش های آموزش علوم اجتماعی در ایران

محمود شارع پور؛ محمد رضا سلیمانی بشلی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 131-157

https://doi.org/10.22034/ijes.2015.43657

چکیده
    مطالعه و بررسی پدیده­های انسانی ویژگی خاص علوم اجتماعی است و از آنجا که این پدیده­ها دارای ابعاد پیچیده و چندبعدی­اند، علوم اجتماعی جایگاه و اهمیت ویژه­ای در زندگی روزمره می­یابد. از این رو، مقالۀ حاضر درصدد است که زوایای پنهان ناکارآمدی مدرسان و متولیان امر آموزش علوم اجتماعی در ایران را تحلیل کند.   در این پژوهش، چالش­های ...  بیشتر