دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
علوم اجتماعی
ارائه مدلی برای ارتقاء رهبری مثبت‌گرا در بین مدیران مدارس

موسی مقدس؛ پریوش جعفری؛ محمد نور رحمانی؛ نادر قلی قورچیان

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 107-116

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003213.1414

چکیده
  هدف: رهبری مثبت‌گرا در بین مدیران مدارس می‌تواند برای نظام آموزش‌وپرورش مزیت رقابتی ایجاد نماید. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارتقاء رهبری مثبت‌گرا در بین مدیران مدارس انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این مطالعه همه مدیران مدارس استان فارس ...  بیشتر