شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد آینده پژوهی فعالیت‌‌های پژوهشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه­ بندی ابعاد و مؤلفه­ های آینده پژوهی در دانشگاه­ های آزاد اسلامی استان مازندران بود.
روش­: این پژوهش­ از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه­یابی بود که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری آن را کلیه مدیران و معاونین واحدها، مدیران و معاونین دانشکده­ ها، مدیران گروه­ های دانشگاه ­های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 700 نفر تشکیل می­ دهند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 248 نفر با روش نمونه ­گیری «تصادفی طبقه­ ای» به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع­ آوری داده ­ها از پرسش­نامه محقق ساخته آینده پژوهی با 78 سوال استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 و آزمون تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد.
یافته­ ها: آینده­ پژوهی دارای دو بعد و 12 مولفه «سازمانی (خلق چشم­انداز استراتژیک، بهبود اتحاد و توافق، فشار عملکرد در پژوهش، میل به تغییر، سازگاری با محیط، کشف روند­های گذشته پژوهش) و عملکردی (کاربرد دانش در پژوهش، پاسخگویی به نیازهای پژوهشی، استعدادیابی پژوهشی، سرنوشت مشترک در پژوهش، روحیه و حمایت پژوهشی، شناسایی فرصت­ های بازار) است. تأثیر همه ابعاد و مؤلفه­ ها بر آینده پژوهی تأیید شد. در بین ابعاد آینده پژوهی، بعد سازمانی با بار عاملی 962/0 دارای تأثیر بیش­تر و بعد عملکردی با بار عاملی 950/0 دارای تأثیر کم­تر است.
 نتیجه­ گیری: همه ابعاد و مؤلفه ­ها بر آینده پژوهی تاثیر دارند و بعد سازمانی دارای بیشترین تاثیر بر آینده پژوهی است. لذا کارگاه ­های آموزشی و همایش ­ها برای آشنایی مدیران و اعضای هیات علمی با آینده پژوهی برگزار گردد.
 

کلیدواژه‌ها