اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 829
تعداد پذیرش 264
تعداد عدم پذیرش 338
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 319

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 32 %