اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بیژن زارع

گروه آموزشی

smail.com

سردبیر

دکتر بیژن زارع

گروه آموزشی

smail.com

جانشین سردبیر

دکتر ابوطالب سعادتی شامیر

گروه آموزشی

seadateeyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامعباس توسلی

گروه

tavasoliut.ac.ir

دکتر علی اصغر سعیدی

گروه

saeidiut.ac.ir

دکتر فیض الله نوروزی

گروه

faizollah_nourooziyahoo.com

دکتر غلامرضا غفاری

گروه

ghaffaryut.ac.ir

دکتر محمود شارع پور

گروه

sharepouryahoo.com

دکتر احمد فیروز ابادی

گروه

ahmad.firouzabadigmail.com

دکتر هما زنجانی

گروه

homa009yahoo.com

دکتر مرضیه موسوی

گروه

moosavimargmail.com

دکتر ابوطالب سعادتی شامیر

گروه

seadateeyahoo.com

کارشناس نشریه

آرزو وظیفه

گروه

smail.com