اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بیژن زارع

استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/2673
dr_bizhanzareyahoo.com

سردبیر

دکتر بیژن زارع

استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/2673
dr_bizhanzareyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سوسن باستانی

علوم اجتماعی عضو هیات علمی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/bastani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/7955/Default.aspx
susan.bastanigmail.com

عباسعلی رستمی نسب دولت آبادی

تاریخ وفلسفه تعلیم وتربیت استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید با هنر کرمان، کرمان، ایران

hu.uk.ac.ir/~rostaminasab
rostaminasabuk.ac.ir

محمد رضا کرامتی

علوم تربیتی دانشیار، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mkeramaty
mkeramatyut.ac.ir

بیـژن زارع

جامعه شناسی استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/2673
dr_bizhanzareyahoo.com

خدیجه ابوالمعالی

دانشیار، گروه روانشناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

faculty.riau.ac.ir/abolmaali/fa
abolmaalialhoseyniyahoo.com

فریبا شایگان

جامعه شناسی استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/3235
fa_shayeganyahoo.com

نعمت اله موسی پور

علوم تربیتی دانشیار برنامه ریزی درسی گروه آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/3018
n_mosapouruk.ac.ir

مهرناز آزاد یکتا

روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

psychology.iiau.ac.ir/fa/page/1302
m.azadyektayahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محینات بولانله

علوم اجتماعی گروه آموزش علوم اجتماعی، دانشکده آموزش، دانشگاه ایلورین، نیجریه

ab.com

روبرتو سیمبانیا کیو

علوم اجتماعی سردبیر ارشد Relegation، مجله علوم اجتماعی و انسانی. دانشگاه کشور باسک

robertosimbanareligacion.com

آکه اولفسون

روانشناسی استاد بازنشسته در گروه روانشناسی، دانشگاه سوئد

ake.olofssonpsy.umu.se

آنتونلا دی آمیکو

روانشناسی محقق دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه پالرمو

adamicounipa.it

کارولین الیس

ارتباطات عضو هیئت علمی، گروه ارتباطات، دانشگاه فلوریدا

usf.academia.edu/CarolynEllis
cellisusf.edu

مایکل برزونسکی

روانشناسی گروه روانشناسی، دانشگاه کورتلند

berzonskymcortland.edu