دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

این فصلنامه با هدف نشر نظریه ها ، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی ، مقالات علمی- پژوهشی در رشته های روانشناسی،  علوم تربیتی، علوم اجتماعی،  جامعه شناسی و زمینه های وابسته  را منتشر می کند. لذا اساتید ، صاحبنظران ، کارشناسان و دانشجویان گرامی می توانند طبق شرایط مجله مقالات خود را از طریق این وب سایت ارسال نمایند.

بنابر مجوزصادره از کمیسیون نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، مجله انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران از درجه علمی-پژوهشی برخوردار است. همچنین دارای رتبه {ب} در آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات توسط دو فصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش در سال 1398 میباشد.