داوران

خط مشی انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش درخصوص داوری و بررسی توسط همردیفان علمی

 1- شرط لازم برای انتشار یا عدم انتشار هر مقاله دریافت دو داوری مثبت یا دو داوری منفی است. سردبیر و دبیران تخصصی مجله خود می تواند داور باشد.

2- هرگاه سردبیر یک داوری مثبت و یک داوری منفی برای مقاله ای دریافت کند، داوری سوم، ضرورت خواهد یافت.

3- مقاله ای که برای بار دوم تسلیم مجله می شود باید تمام مراحل بررسی و داوری را مجدداً طی نماید. منظور از مقاله تسلیمی برای بار دوم مقاله ای است که قبلاً توسط مجله  رد شده و نویسنده آن را اصلاح و بازنگری نموده و مجدداً برای مجله ارسال نموده است. در این مورد، سردبیر مختار است که مقاله را به داوران قبلی یا دبیر تخصصی ارسال نماید یا داوران جدید انتخاب کند. برای آن که مقاله ای برای بار دوم داوری شود، نویسنده باید آن را براساس نظرات داوران قبلی اصلاح نموده باشد.

4- مقاله مشروط (تحت بررسی مجدد)، مقاله ای است که دو داوری مثبت دریافت کرده و به این شرط پذیرفته شده است که بازنگری های توصیه شده در آن اعمال شود و مقاله اصلاح شده برای داوری و بررسی نهایی به دفتر مجله  ارجاع شود. مقاله مشروط می تواند پذیرفته تلقی شود مشروط بر آن که یک داوری مثبت توسط سردبیر یا داوران قبلی بر آن انجام شود. اگر این داوری منفرد منفی باشد، مقاله به دو داوری مثبت برای پذیرش نهایی نیاز خواهد داشت. مقاله تحت بررسی مجدد در صورتی رد خواهد شد که نویسنده مقاله را به صورت مورد درخواست داوران اصلاح و بازنگری نکرده باشد، یا مطالب جدیدی به آن افزوده باشد که دارای کیفیت مقبول تلقی نشود، یا غلط ها و اشکالات جدید در آن وارد شده باشد. سردبیر موظف است که با نویسندگان مقالات یا یادداشت های رد شده ای که داوری مجدد می شوند رفتار مناسب و شایسته ای داشته باشد.

5- هرگاه مقاله ای خارج از حوزه تخصصی مجله تلقی شود، به لحاظ ساختار زیر معیار باشد یا محتوای آن به لحاظ تخصصی مناسب نباشد، می توان مقاله را برای بررسی و داوری نپذیرفت. در این صورت، مقاله باید همراه با یک نامه که در آن دلایل عدم پذیرش مقاله ذکر شده است به نویسنده  عودت داده شود.

6- تعداد داوری های مثبت یا منفی برای پذیرش یا رد یادداشت های فنی مشابه مقررات مقاله است. به طور کلی خط مشی واحدی بر مقاله و یادداشت فنی اعمال می شود.

7- نام داوران نزد نویسندگان فاش نمی شود، بنابراین بهتر آن است که در صورت امکان از نگارش دستی نظرات داوری پرهیز شود تا از افشای هویت داور از طریق دستخط وی جلوگیری شود. برگه های داوری باید با نام و امضای داور به دفتر مجله ارسال شود و این وظیفه کارشناسان مجله  است که نام داور را پیش از ارسال به نویسنده از آن خذف کنند.

8- محتوای یادداشت سردبیر و نیز گفت و گو در مجله در حوزه مسئولیت سردبیر است مگر آن که وی مسئولیت خود را به فرد دیگری واگذار کند.

9- داوری مقالات در این مجله به صورت پنهان دوطرفه (Peer Review Double Blind) توسط حداقل دو داور انجام می‌شود.

 

 اسامی اساتیدی که در انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش در داوری مقالات همکاری دارند، به شرح زیر است:

نام داور سمت / سازمان
شهنام آزادمرد استادیار گروه روانشناسی دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایران
فرهاد تنهای رشوانلو گروه روان‌شناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
جواد جهان دکترای برنامه ریزی درسی، مامور آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، کرمانشاه، ایران.
ابوطالب سعادتی شامیر استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
محمد صالحی دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
جمال عاشوری استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.
اسما فولادی استادیار، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی تابران، مشهد، ایران
حمید کریمی
مدیر نشریه مدیر سامانه
فریده هاشمیان‌نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش‌وپرورش پیش‌دبستانی، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
رودابه هوشمندی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران