دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 استاد گروه روابط بین الملل، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2024.2021986.1534

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی چالش‌های نظام آموزش عالی ایران بعد از انقلاب در فرآیند سیاستگذاری و تصمیم‌سازی علمی و اجرایی می‌باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی، ‌از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها ترکیبی(آمیخته اکتشافی) است. جامعه پژوهش شامل اسناد و منابع مکتوب و صاحب‌نظران و اساتید دانشگاهی بوده‌اند که در موضوع مورد بررسی دارای اطلاعات کافی باشند. ابزار پژوهش شامل: 1- فرم‌های فیش‌برداری، 2- مصاحبه نیمه ساختاریافته، 3- پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی از روش کدگذاری و در بخش کمی از آزمون‌های آماری تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و معدلات ساختاری استفاده شد. تجزیه و‌تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار PLS انجام شد. بر اساس نتایج بخش کیفی پژوهش چالش‌های نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران در حوزه علمی و اجرایی در 19 مؤلفه دسته طبقه‌بندی شدند. در بخش کمی نتایج بیانگر آن است که از 19 مؤلفه چالش‌های بدست آمده در بخش کیفی مؤلفه‌های (تمرکز بر گسترش کمی آموزش عالی (حاکمیت پارادایم کمی)، مغفول ماندن کیفیت و بی‌توجهی به آن در سیاست‌های کلی آموزش عالی، عدم توجه به آمایش سرزمین در آموزش عالی، مناسب نبودن استانداردهای آموزشی و تسهیلات در سطح جهانی و ابعاد مرتبط با خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها) به عنوان چالش‌های نظام آموزش عالی بعد از انقلاب مورد تأیید قرار نگرفت و 14 مؤلفه دیگر مورد تأیید قرار گرفتند. براساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ارزیابی نظام آموزش عالی ایران بعد انقلاب نشان می‌دهد که چالش‌های زیادی در آموزش عالی وجود دارد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the challenges of Iran's higher education system after the revolution in the scientific and executive policy-making and decision-making process

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Moheban 1
  • Mohammad Reza Ghaedi 2
  • Mohammad Reza Dehshiri 3
  • Mohammad Kazam Kaveh Pishghadam 2

1 Department of Political Science, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran

2 Associate Professor, Department of Political Science and International Relations, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

3 Professor of the Department of International Relations, Faculty of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to evaluate the challenges of Iran's higher education system after the revolution in the process of scientific and executive policy making and decision making. In terms of practical purpose, the research is mixed (exploratory) in terms of the method of data collection. The research community included written documents and sources and academic experts and professors who have sufficient information on the subject under investigation. The research tools included: 1_ questionnaires, 2_ semi-structured interviews, 3_ researcher-made questionnaires. In order to analyze the qualitative data, the coding method was used and in the quantitative part, the statistical tests of exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural rates were used. Data analysis was done using PLS software. Based on the results of the qualitative part of the research, the challenges of the Islamic Republic of Iran's higher education system in the scientific and executive fields were classified into 19 categories. In the quantitative part, the results show that out of the 19 components of the challenges obtained in the qualitative part, the components (focusing on the quantitative expansion of higher education (dominance of the quantitative paradigm), neglecting quality and neglecting it in the general policies of higher education, lack of attention) According to the land in higher education, not suitable educational standards and facilities at the world level and dimensions related to the privatization of universities) were not approved as challenges of the higher education system after the revolution and 14 other components were approved. Based on the findings of the research, it can be concluded that the evaluation of Iran's higher education system after the revolution shows that there are many challenges in higher education that were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • challenges of the higher education system
  • policymaking of the higher education system