دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران.

3 استادیار، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران

10.22034/ijes.2024.2015477.1500

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای سرسختی تحصیلی در رابطه میان احساس تعلق و امید تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر مشهد صورت پذیرفت.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده، توصیفی به شیوه همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزانی بود که در سال تحصیلی 1400-1401 در رشته‌های نظری در دوره دوم متوسطه شهر مشهد مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه طبق پیشنهاد کلاین 322 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس امید تحصیلی (Shegefti & Samani, 2011)، مقیاس احساس تعلق به مدرسه (Brew et al., 2004) و مقیاس سرسختی مرتبط با مدرسه (Cole et al., 2004) بود. داده‌ها به کمک روش‌های ضرایب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری در نرم‌افزار‌های SPSS و AMOS تحلیل شدند.

یافته‌ها: میان تمام مولفه‌های احساس تعلق به مدرسه، سرسختی تحصیلی و امید تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین احساس تعلق به مدرسه اثر مثبت و معناداری بر سرسختی تحصیلی و امید تحصیلی دارد. علاوه بر آن سرسختی تحصیلی نیز اثر مثبت و معناداری بر امید تحصیلی داست (01/0>p). در نهایت اثر غیرمستقیم احساس تعلق به مدرسه بر امید تحصیلی به واسطه سرسختی تحصیلی نیز تایید شد (01/0>p).

بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد احساس تعلق به مدرسه به صورت مستقیم و نیز به صورت غیر مستقیم و از طریق سرسختی تحصیلی پیش‌بینی کننده مثبت و معنادار امید تحصیلی دانش آموزان است. دانش‌آموزان با احساس تعلق بالا نسبت به مدرسه به جهت برخورداری از حمایت اجتماعی و دسترسی به منابع فکری-عملی بیشتر در دو بعد تفکر امید تحصیلی بهتر عمل می‌کنند. همچنین این افراد به موجب تجربه هیجانات مثبت از سرسختی تحصیلی بالاتری برخوردارند، که این ویژگی نیز به سبب افزایش قدرت پیش‌بینی، چالش‌پذیری وتعهد بر امیدواری تحصیلی دانش‌آموزان اثرگذار است. نتایج این پژوهش نشان دهنده اهمیت احساس تعلق و سرسختی تحصیلی در شکل گیری امید تحصیلی است و ضرورت ایجاد بستر مناسب برای افزایش تعلق دانش‌آموزان به مدرسه را خاطر نشان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Academic Hardiness in Relationship between The Sense of School Belonging and Academic Hope of High School Students

نویسندگان [English]

  • Alieh Amini 1
  • Hossein Karsheki 2
  • Maryam Bordbar 3

1 Ferdowsi university of mashhad

2 Associate Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.

3 assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted with the aim of investigating the mediating role of school-related hardiness in the relationship between the Sense of school belonging with educational hope in the second-secondary level students of Mashhad City.

Methodology: The current research was applied research, and in terms of data collection, it was descriptive, correlational, and structural equations. The statistical population included all students who were studying theoretical subjects in the high school in Mashhad township in the academic year of 2021-2022. According to Klein's suggestion, the sample size was 322 people and they were selected by available sampling method. The research tools included the educational hope scale (Shegefti & Samani, 2011), the Sense of school belonging scale (Brew et al, 2004) and the school-related hardiness scale (Cole et al, 2004). The data were analyzed with the help of Pearson correlation coefficients and structural equation model in SPSS and AMOS software.

Findings: There is a significant positive relationship between all the components of the Sense of school belonging, academic hardiness and academic hope. Also, the Sense of school belonging has a positive and significant effect on academic hardiness and hope. In addition, hardiness also has a positive and significant effect on educational hope (p<0.01). Finally, the indirect effect of the Sense of school belonging on academic hope through academic hardiness was also confirmed (p<0.01).

Conclusion: The results confirmed the role of sense of belonging as a predictor of academic hope and highlight the role of academic hardiness as a mediator in this relationship. Students with high sense of belonging to school perform better in the two dimensions of academic hope in order to have social support and access to more intellectual-practical resources. Also, these people have higher academic hardiness due to the experience of positive emotions, which has an effect on the students' academic hope due to the increase in predictability, challenge and commitment. The findings show the importance of sense of belonging and academic hardiness in the formation of academic hope and suggest to create a suitable environment to increase students’ school belonging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Sense of school belonging
  • Academic hope
  • Academic hardiness
  • Student