دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

10.22034/ijes.2024.2010096.1458

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فضایل منشی و خودشفقت ورزی در دانشجویان دختر با در نظرگرفتن نقش میانجی هیجانات مثبت بود.

روش شناسی: پژوهش حاضر به روش همبستگی انجام شد و جامعه آماری آن، شامل دانشجویان دختر در سال 1401 می‌شد. آزمودنی ها از طریق نمونه گیری در دسترس جمع آوری شده بودند و نمونه نهایی از 596 نفر تشکیل گردید. برای جمع‌آوری‌ داده‌‌ها از نسخه کوتاه پرسشنامه ارزش‌ها در عمل (لینلی، ژوزف و سلیگمن، 2004)، پرسشنامه خودشفقت ورزی (نف، 2003) و سیاهه رواندرمانی مثبت نگر (رشید، 2020) استفاده شد . برای تحلیل نیز از نسخه 24 نرم افزار SPSS و AMOS استفاده گردید.

یافته ها: نتایج حاصل از بررسی به روش همبستگی و مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان‌ داد که اثر مستقیم فضایل منشی بر خودشفقت‌ورزی (003/0>p، 61/0=β) و اثر غیرمستقیم آن به واسطه هیجانات مثبت (003/0>p، 06/0=β) از نظر آماری معنادار هستند. هیجانات مثبت نیز اثر مستقیم معناداری بر خودشفقت ورزی داشتند (003/0>p، 19/0=β). همچنین 58 درصد از واریانس خودشفقت ورزی بر اساس فضایل منشی و هیجانات مثبت قابل تبیین بود.

بحث و نتیجه گیری: هیجانات مثبت نقش معناداری در رابطه بین فضایل منشی و خودشفقت ورزی دارند و می توان با تقویت آن ها خودشفقت ورزی را در دانشجویان دختر افزایش داد . در این بین با توجه به یافته‌های پژوهش، بهتر است آموزش‌ها به طور ویژه به فضیلت تعالی، تجربه و خلق هیجانات مثبت و همچنین عامل خودمهربانی توجه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Character Virtues and Self-Compassion in female students of Iranian Universities: the role of Positive emotions

نویسندگان [English]

  • Seyyed Saeed Naeimi Tajdar 1
  • Abolfazl Nejatimehr 2
  • Abbas Firoozabadi 3

1 PhD Student in Clinical Psychology, Department Of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Master of Arts in General Psychology, Department of Psychology and Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Assistant professor of Psychology, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Purpose: This study aimed to explore the relationship between character virtues and self-compassion among female students in universities, with a focus on the mediating Role of positive emotions.

Methodology: The research employed a correlation method, targeting female students enrolled in universities in 2022. A sample size of 596 individuals was obtained through available sampling. Data collection utilized the short version of the Values in Action Questionnaire (Linley, Joseph, and Seligman, 2004), self-compassion questionnaire (Neff, 2003), and positive psychotherapy inventory (Rashid, 2020). Statistical analysis was performed using SPSS version 24.

Results: The findings revealed that character virtues had a significant direct effect on self-compassion (p>0.003, β=0.61) and an indirect effect mediated by positive emotions (p>=0.003, β=0.06, p=0.003). Moreover, positive emotions exhibited a notable direct effect on self-compassion (p>0.003; β=0.19). also, character virtues and positive emotions explained approximately 58% of the variance in self-compassion.

Conclusions: The study underscores the mediating role played by positive emotions in shaping the relationship between charcter virtues and self-compassion among female university students - possibly enhancing their levels of self-kindness as well as fostering experiences based on excellence and positivity creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Character Virtues
  • Self compassion
  • female students
  • Positive emotions