دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان،ایران

3 استادیار ، گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاداسلامی ، آزادشهر ،ایران

4 گروه علوم تربیتی،واحد بندرگز،دانشگاه آزاد اسلامی،بندرگز،ایران

10.22034/ijes.2024.2021022.1530

چکیده

هدف: آموزش همراه با ایده‌یابی و پرورش خلاقیت در مدارس به‌ویژه در هنرستان‌ها از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل آموزش همراه با تولید مبتنی بر ایده‌یابی و پرورش خلاقیت در هنرستان‌های استان گلستان انجام شد.

روش: این مطالعه با رویکرد کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان آشنا به حیطه پژوهش بودند که طبق اصل اشباع نظری 20 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این مطالعه، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که روایی آن با روش محتوایی 76/0 و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 89/0 محاسبه شد. داده‌های پژوهش حاضر با روش کدگذاری در نرم‌افزار مکس‌کیودا تحلیل شدند.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مدل آموزش همراه با تولید مبتنی بر ایده‌یابی و پرورش خلاقیت در هنرستان‌های استان گلستان دارای 56 مولفه و 11 بعد داشت. ابعاد مدل مذکور شامل محتوا و سازماندهی (با 5 مولفه)، اهداف برنامه‌درسی (با 14 مولفه)، راهبردهای تدریس و یادگیری (با 7 مولفه)، ارتباط با بازار کار (با 3 مولفه)، مشارکت در تولید برنامه‌درسی (با 2 مولفه)، آموزش و مشاوره (با 4 مولفه)، اصول تدوین (با 3 مولفه)، ارزشیابی (با 7 مولفه)، فعال‌سازی مکان و تسهیل در تولید (با 5 مولفه)، تعامل مستمر با مراکز علمی (با 3 مولفه) و ویژگی‌های برنامه‌درسی (با 3 مولفه) بودند.

نتیجه‌گیری: متخصصان و برنامه‌ریزان نظام آموزشی به‌ویژه نظام آموزش هنرستان‌ها با توجه به ابعاد و مولفه‌های شناسایی‌شده می‌توانند زمینه را برای بهبود آموزش همراه با تولید مبتنی بر ایده‌یابی و پرورش خلاقیت در هنرستان‌ها فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Education Along with Production based on Finding Idea and Creativity Fostering in the Conservatories of Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Bibinaeimeh Sheikh 1
  • Kambiz Esmaeilnia shirvani 2
  • Maryam Safari 3
  • Masoumeh Bagherpur 4

1 PhD student, Department of Educational Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.

4 Department of Educational sciences , Bandargaz branch, Islamic Azad University, , Bandargaz, Iran.

چکیده [English]

Objective: Education along with finding ideas and creativity fostering in schools, especially in conservatories is of particular importance. Therefore, the current research was conducted with the aim of presenting a model of education along with production based on idea finding and creativity fostering in the conservatories of Golestan province.

Method: This study was conducted with a qualitative approach. The statistical population of the present study were experts familiar with the field of research, which according to the principle of theoretical saturation number of 20 people of them were selected as a sample with using the purposeful sampling method. The tool of this study was a semi-structured interview, which the validity was calculated by the content method 0.76 and the reliability was calculated by the agreement coefficient between two coders method 0.89. The data of the present study were analyzed by coding method in MAXQDA software.

Results: The findings showed that the model of education along with production based on idea finding and creativity fostering in the conservatories of Golestan province had 56 components and 11 dimensions. The dimensions of the mentioned model were included content and organization (with 5 components), curriculum goals (with 14 components), teaching and learning strategies (with 7 components), connection with the labor market (with 3 components), participation in curriculum production (with 2 components), training and consulting (with 4 components), principles of compilation (with 3 components), evaluation (with 7 components), location activation and production facilitation (with 5 components), continuous interaction with scientific centers (with 3 components) and curriculum features (with 3 components).

Conclusion: Specialists and planners of the educational system, especially the education system of conservatories according to the identified dimensions and components can provide the basis for improving education along with production based on idea finding and creativity fostering in the conservatories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • production
  • idea finding
  • creativity fostering
  • conservatories