دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2022.709054

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه‌شناختی سطح مشارکت سیاسی فرهنگیان و عوامل اجتماعی موثر بر آن انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی بود. جامعه آماری این مطالعه همه فرهنگیان شاغل استان اردبیل در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 16300 نفر بودند که حجم نمونه طبق فرمول کوکران 380 نفر تعیین و این تعداد با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه محقق‌ساخته 85 گویه‌ای مشارکت سیاسی فرهنگیان با تاکید بر عوامل اجتماعی موثر بر آن بود که روایی صوری آن با نظر خبرگان آشنا به حیطه پژوهش تایید و پایایی کل آن با روش آلفای کرونباخ 87/0 به‌دست آمد. برای پاسخگویی به فرضیه‌های پژوهش از روش‌های فراوانی، درصد فراوانی، ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار SPSS استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که در بیشتر فرهنگیان استان اردبیل میزان مشارکت سیاسی، انگیزه سیاسی، وضعیت سیاسی محیط، رضایت از نخبگان سیاسی، فعالیت سیاسی و اثرگذاری سیاسی در سطح پایین، مهارت سیاسی در سطح متوسط و آگاهی سیاسی، استفاده از رسانه‌های جمعی و برون‌گرایی سیاسی در سطح بالا قرار داشت. همچنین، متغیرهای مهارت سیاسی، آگاهی سیاسی، استفاده از رسانه‌های جمعی، انگیزه سیاسی، وضعیت سیاسی محیط، رضایت از نخبگان سیاسی، فعالیت سیاسی، اثرگذاری سیاسی و برون‌گرایی سیاسی با مشارکت سیاسی فرهنگیان رابطه مثبت و معنادار داشتند (001/0P<). علاوه بر آن، هر یک از متغیرهای مهارت سیاسی، آگاهی سیاسی، استفاده از رسانه‌های جمعی، انگیزه سیاسی، وضعیت سیاسی محیط، رضایت از نخبگان سیاسی، فعالیت سیاسی، اثرگذاری سیاسی و برون‌گرایی سیاسی نقش معناداری در پیش‌بینی مشارکت سیاسی فرهنگیان داشتند (001/0P<).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، برای افزایش مشارکت سیاسی فرهنگیان می‌توان زمینه را برای بهبود و ارتقای مهارت سیاسی، آگاهی سیاسی، استفاده از رسانه‌های جمعی، انگیزه سیاسی، وضعیت سیاسی محیط، رضایت از نخبگان سیاسی، فعالیت سیاسی، اثرگذاری سیاسی و برون‌گرایی سیاسی فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological investigation of the level of political participation of educators and social factors affecting it (case study: Ardabil province)

نویسندگان [English]

  • Sarhad Madani 1
  • Rosa Karampour 2
  • Zahra Ghasemi 2

1 PhD student, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

     Purpose: Today in compared to the past, people's attitudes and tendencies towards political issues have changed, and political participation is one of the most important topics among global societies. As a result, the current research was conducted with the aim of sociologically investigating of the political participation level of teachers and social factors Affecting it.
Methodology: The current research in terms of purpose was applied and in terms of implementation, method was descriptive. The statistical population of this study was all working teachers of Ardabil province in the 2020-2021academic years with number of 16300 people, which the sample size according to Cochran's formula was determined 380 people and this number were selected by stratified random sampling method. The tool of the current research was the 85-item researcher-made questionnaire of teachers' political participation with an emphasis on social factors Affecting it, which its face validity was confirmed by the opinion of experts familiar with the research field, and its total reliability was obtained using the Cronbach's alpha method 0.87. In order to answer the research hypotheses were used from frequency, frequency percentage, Pearson correlation coefficients and multiple regression methods in SPSS software.
Findings: The findings showed that in most teachers of Ardabil province the level of political participation, political motivation, and political situation of environment, satisfaction from political elites, political activity and political influence had on a low level, political skill had on an average level and political awareness, use of mass media and political extroversion had on a high level. Also, the variables of political skill, political awareness, use of mass media, political motivation, political situation of environment, satisfaction from political elites, political activity, political influence and political extroversion had a positive and significant relationship with the political participation of teachers (P<0.001). In addition, each of the variables of political skill, political awareness, use of mass media, political motivation, political situation of environment, satisfaction from political elites, political activity, political influence and political extroversion had a significant role in predicting the political participation of teachers (P<0.001).
Conclusion: According to the results of this study, in order to increase the political participation of teachers, it is possible to provide the ground for improvement and promotion the political skill, political awareness, use of mass media, political motivation, and political situation of environment, satisfaction from political elites, political activity, political influence and political extroversion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • political participation
  • political awareness
  • political skill
  • political motivation and political influence